Melioracje I (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie zagadnień regulowania wodą w obszarach: narażonych na powodzie, upraw rolnych, nieużytków poprzemysłowych, zagrożeń erozją.
Wymagania wstępne
Podstawy gleboznawstwa i wiedzy o środowisku przyrodniczym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Posiada szczegółową teoretyczną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu regulacji stosunków wodnych i melioracji , nawadniania, osuszania, retencjonowania wód opadowych. Posiada podstawową wiedzę do oceny przedsięwzięć polegających na: regulacji rzek i potoków, przeciwdziałania erozji wodnej, retencjonowania wód opadowych. K_W07, K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI. Potrafi ocenić przedsięwzięcie polegające na regulacji stosunków wodnych, melioracji i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz zna ich efekty i korzyści dla środowiska biznesowego i przyrodniczego. K_U04, K_U23.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY). Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_02, K_04, K_05.
Metody dydaktyczne
Wykład i prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
Hydrologiczne uwarunkowania melioracji. Melioracje przeciwpowodziowe. Melioracje nawadniające. Melioracje nawadniająco-odwadniające. Melioracje nawadniające. Agromelioracje. Fitomelioracje. Melioracje mikroklimatyczne i termiczne. Melioracje przeciwerozyjne. Wpływ melioracji na środowisko naturalne i biologię roślin. Melioracje nieużytków poprzemysłowych. Wpływ melioracji na gospodarkę wodną i właściwości biologiczne gleb. Koncepcje melioracji agroekosystemów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny. Odpowiedź na 16 pytań z zakresu tematyki zawartej w wykładach. Ocena zależy od liczby odpowiedzi prawidłowych: 3.0 za minimum 12 odpowiedzi, 4.0 za 13 odpowiedzi, 5.0 za minimum 14 prawidłowych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa.
Grzyb H. 1985. Melioracje. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Prochal P. 1986. Podstawy melioracji rolnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Prochal P., Maślanka K., Koreleski K. 2005. Ochrona środowiska przed erozją wodną. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków.
Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J. 1994. Regulacja rzek i potoków. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
Uzupełniająca.
Bieszczad S., Sobota J. (red.) 1993. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
Somorowski C. (red.) 1993. Współczesne problemy melioracji. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin