Kanalizacja (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Hołota
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi systemów kanalizacyjnych (elementy składowe, zasady działania elementów i całych systemów) oraz metodami projektowania tych systemów.
Wymagania wstępne
Zaliczone przedmioty Geometria wykreślna i grafika inżynierska, Informatyczne podstawy projektowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii, ochrony środowiska, hydrologii, mechaniki płynów, mechaniki i wytrzymałości materiałów, geochemii geologii, geotechniki, gleboznawstwa, nauk o ziemi, zagrożeń i poziomu degradacji środowiska, składowisk odpadów, gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii

UMIEJĘTNOŚCI
K_U13 ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
K_U15 umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD
K_U16 potrafi zgodnie z zadana specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy lub budowlany

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02 zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K03 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
T1A_K04 potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, m.in. przy sporządzaniu raportów środowiskowych, projektowaniu urządzeń technicznych
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia tablicowe z obliczeń różnych wielkości projektowych oraz konsultacje studentów wykonujących ćwiczenie projektowe.
Treści programowe przedmiotu
Projektowanie układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla jednostki osadniczej (określenie ilości ścieków dla jednostki osadniczej na podstawie odpływów jednostkowych i zapotrzebowania na wodę, układ sieci kanalizacyjnej dla jednostki osadniczej, obliczania hydrauliczne sieci kanalizacyjnej bytowo-gospodarczej i deszczowej: dobór średnic kanałów, określenie warunków przepływu, zagłębienie kanałów, obliczenia wysokościowe układu sieci kanalizacyjnej, uzbrojenie sieci kanalizacyjnej, profile podłużne sieci kanlizacyjnej).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza:
Ocena niedostateczna - student nie zna podstawowych pojęć związanych z sieciami kanalizacyjnymi, nie potrafi zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla jednostki osadniczej.
Ocena dostateczna - student zna podstawowe pojęcia związane z sieciami kanalizacyjnymi, potrafi zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla jednostki osadniczej (projekt z błędami do poprawy).
Ocena dobra - student zna podstawowe pojęcia związane z sieciami kanalizacyjnymi, potrafi zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla jednostki osadniczej (projekt z niewielkimi błędami).
Ocena bardzo dobra - student zna podstawowe pojęcia związane z sieciami kanalizacyjnymi, potrafi zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla jednostki osadniczej (projekt bez błędów).
Umiejętności:
Ocena niedostateczna - student nie rozumie podstawowych zasad projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Ocena dostateczna - student rozumie podstawowe zasady projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Ocena dobra - student rozumie zasady projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, potrafi samodzielnie dokonać analizy błędów, które popełnił w projekcie
Ocena bardzo dobra - student rozumie zasady projektowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, potrafi samodzielnie, bezbłędnie wykonać projekt.
Kompetencje społeczne:
Ocena niedostateczna - student nie angażuje się na zajęciach, nie potrafi logicznie myśleć
Ocena dostateczna - student uczestniczy w zajęciach, jednak bez zaangażowania
Ocena dobra - student jest aktywny na zajęciach
Ocena bardzo dobra - student w sposób kreatywny uczestniczy w zajęciach, zadaje pytania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kwietniewski M. i in.:, Kanalizacja, Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Oficyna Wyd. PW
Biedugnis S., Roman M., Ways M.: Zasady projektowania komunalnych sieci wodociągowych. Podstawy gospodarki wodno-ściekowej w miastach i osiedlach.
Dolecka J. i in.: Wodociągi kanalizacja. Cz .II . Kanalizacja. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę