Bilanse wodne (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Olena Dan
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zrozumienie metodyk i sposobów tworzenia bilansów wodnych
C2 - Znajomość czynników i procesów wpływających wiarygodność bilansów wodnych.
C3 - Zdolność opracowania danych i tworzenia bilansów wodnych.
Wymagania wstępne
W1 – znajomość zagadnień przedmiotu: Hydrologia
W2 – znajomość zagadnień przedmiotu: Melioracje
W3 – znajomość zagadnień przedmiotu: Nauki o Ziemi
W4 – znajomość zagadnień przedmiotu: Matematyka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student posiada wiedzę pozwalającą na przygotowanie danych wyjściowych i na tworzenie prostych bilansów wodnych i wodno-gospodarczych - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi przygotować dane wyjściowe i tworzyć proste bilanse wodne i wodno-gospodarcze - K_U06
2. student potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł w zakresie bilansowania zasobów wodnych - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student rozumie potrzebę praktycznej nauki bilansowania zasobów wodnych- T1A_K01
2. student zna pozatechniczne aspekty i skutki bilansowania zasobów wodnych - T1A_K02
Metody dydaktyczne
pogadanka / analiza tekstów z dyskusją / wyszukiwanie informacji w Internecie / przygotowanie danych wyjściowych / tworzenie bilansów wodnych w MS Excel
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka obszaru bilansowego (parametry morfometryczne, geomorfologiczne).
2. Opady atmosferyczne (intercepcja, ewapotranspiracja, infitracja).
3. Retencja powierzchniowa (naturalna, sztuczna) i podziemna (wilgotność gruntu, stany wód podziemnych)
4. Odpływ rzeczny (metody szacunkowe i empiryczne)
5. Konstruowanie bilansów wodnych dla różnych typów obszarów bilansowych.
6. Obliczenie, bilansów wodnych dla różnych typów obszarów bilansowych.
7. Tworzenie bilansów wodno-gospodarczych
8. Wizualizacja danych, wykorzystanie podkładów mapowych, jednostki miar.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma wiedzy pozwalającej na przygotowanie danych wyjściowych i na tworzenie prostych bilansów wodnych i wodno-gospodarczych
(U) - Student nie potrafi znaleźć i przygotować danych wyjściowe oraz tworzyć prostych bilansów wodnych i wodno-gospodarczych
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student ma minimalną wiedzę pozwalającą na przygotowanie danych wyjściowych i na tworzenie prostych bilansów wodnych i wodno-gospodarczych
(U) - Student potrafi znaleźć i przygotować część danych wyjściowych oraz z pomocą prowadzącego ćwiczenia tworzyć proste bilanse wodne i wodno-gospodarcze
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student ma podstawową wiedzę pozwalającą na przygotowanie danych wyjściowych i na tworzenie prostych bilansów wodnych i wodno-gospodarczych
(U)- Student potrafi znaleźć i przygotować większość danych wyjściowych oraz tworzyć niektóre proste bilanse wodne i wodno-gospodarcze
(K)- Student potrafi zorganizować własny warsztat pracy, ale ma problem z pracą w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student ma pełną wiedzę pozwalającą na przygotowanie danych wyjściowych i na tworzenie prostych bilansów wodnych i wodno-gospodarczych
(U)- Student potrafi znaleźć i przygotować wszystkie dane wyjściowe oraz tworzyć wszystkie proste bilanse wodne i wodno-gospodarcze
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną i uczestniczyć w pracach zespołowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Ciepielowski A., 1999. Podstawy gospodarowania wodą. SGGW Warszawa.
Jaworowska B., Szuster A. Utrysko B., 2008. Hydraulika i Hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Krakowie z dnia 16 Stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (wraz z załącznikami).
Internet: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?lang=pl

Literatura uzupełniająca
Herbich P., Przytuła E 2012. Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań zwodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Herbich P., Kapuściński J., Nowicki K., Rodzoch A., 2013. Metodyka określania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych. Poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska
Laskosz E., Gabryś Z., Stępień M. (koordynator projektu), Laskosz L., Krawczyk G., Grzebinoga M., Maślanka K.,2012. Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy, RZGW w Szczecinie. MGGP Kraków.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę