Sieci i instalacje sanitarne (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Hołota
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zaprojektowanie sieci, przyłącza i instalacji gazowych.
C2 - poznanie zasad budowy sieci, przyłączy i instalacji gazowych.
C3 - poznanie zasad eksploatacji sieci, przyłączy i instalacji gazowych.
Wymagania wstępne
Zaliczone przedmioty: Informatyczne podstawy projektowania, Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, Geometria wykreślna i grafika inżynierska
Znajomość programu Word i Excel
Grupa maksymalnie 10 osób, ponieważ w sali komputerowej znajduje się 10 komputerów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
ma wiedzę związaną z zagadnieniami projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i sieci gazowych (K_W01, K_W07)
Potrafi zidentyfikować urządzenia i materiały stosowane do budowy sieci i instalacji gazowych (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi zaprojektować instalację i sieć gazową (K_U04)
Potrafi za pomocą dostępnej literatury i katalogów dobrać odpowiednie urządzenia gazowe (K_U04)
Potrafi określić kolejność wykonywania działań podczas projektowania sieci i instalacji gazowych (K_K04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej (K_K06)
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące, programowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, praktyczne zdobycie wiedzy na temat:
- projektowania sieci gazowej średniego ciśnienia (dobór materiału z którego sieć ma zostać wykonana, obliczenia średnicy sieci gazowej, obliczenia wytrzymałościowe sieci),
- projektowania przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym (dobór materiału, obliczenie średnicy, obliczenia wytrzymałościowe)
- projektowania instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego (obliczenia zapotrzebowania na gaz, bilans gazu, obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej, dobór gazomierza).
Do wszystkich projektów niezbędne jest wykonanie odpowiednich rysunków (rzuty pomieszczeń, aksonometria instalacji, profile sieci i przyłącza, plan sytuacyjny).
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia związane z siecią i instalacjami gazowymi: gaz ziemny, sieć gazowa, gazociąg, instalacja gazowa, przyłącze gazowe, kurek główny, gazomierz, punkt redukcyjno-pomiarowy. Omówienie parametrów eksploatacyjnych urządzeń gazowych.
Wybór materiałów, urządzeń i armatury zastosowanej w projekcie, lokalizacja urządzeń gazowych i armatury odcinającej w pomieszczeniach oraz prowadzenie instalacji przez pomieszczenia.
Określenie wielkości natężenia przepływu gazu dla celów komunalnych oraz dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń, bilans gazu, obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej - dobór średnic.
Określenie dopuszczalnych strat ciśnienia w przewodach instalacji gazowych. Obliczenie i dobór gazomierza i reduktora dla instalacji.
Zasady sporządzania części rysunkowej projektu instalacji gazowej.
Zasady lokalizacji szafek gazowych. Dobór i obliczenie elementów punktu redukcyjno-pomiarowego. Wykonanie rysunku szafki na punkt redukcyjno-pomiarowy.
Określenie lokalizacji przyłączy gazowych i wykonania włączenia do istniejącego gazociągu.
Dobór materiałów i kształtek wykorzystywanych przy budowie sieci gazowej oraz przyłącza. Wykonanie profilu poprzecznego przyłącza gazowego i sieci gazowej.
Obliczenia naprężeń obwodowych gazociągu i przyłącza gazowego
Sporządzanie opisu technicznego do projektu sieci, instalacji oraz przyłącza gazowego.
Praktyczne wykorzystanie ww. zagadnień do projektowania instalacji sanitarnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą uzyskania oceny pozytywnej jest oddanie projektu oraz jego ustna obrona.
Wiedza (sposób weryfikacji: zaliczenie projektu)
Ocena niedostateczna - student nie zna podstawowych pojęć związanych z sieciami, przyłączami i instalacjami gazowymi, nie potrafi zaprojektować instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym, przyłącza gazowego i sieci gazowej.
Ocena dostateczna - student zna podstawowe pojęcia związane z sieciami, przyłączami i instalacjami gazowymi, potrafi zaprojektować instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym, przyłącza gazowego i sieci gazowej (projekt z błędami do poprawy).
Ocena dobra - student zna podstawowe pojęcia związane z sieciami, przyłączami i instalacjami gazowymi, potrafi zaprojektować instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym, przyłącza gazowego i sieci gazowej (projekt z niewielkimi błędami).
Ocena bardzo dobra - student zna podstawowe pojęcia związane z sieciami, przyłączami i instalacjami gazowymi, potrafi zaprojektować instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym, przyłącza gazowego i sieci gazowej (projekt bez błędów).
Umiejętności (sposób weryfikacji: zaliczenie projektu)
Ocena niedostateczna - student nie rozumie podstawowych zasad projektowania sieci, przyłączy i instalacji gazowych
Ocena dostateczna - student rozumie podstawowe zasady projektowania sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
Ocena dobra - student rozumie zasady projektowania sieci, przyłączy i instalacji gazowych, potrafi samodzielnie dokonać analizy błędów, które popełnił w projekcie
Ocena bardzo dobra - student rozumie zasady projektowania sieci, przyłączy i instalacji gazowych, potrafi samodzielnie, bezbłędnie wykonać projekt.
Kompetencje społeczne (sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach)
Ocena niedostateczna - student nie angażuje się na zajęciach, nie potrafi logicznie myśleć
Ocena dostateczna - student uczestniczy w zajęciach, jednak bez zaangażowania
Ocena dobra - student jest aktywny na zajęciach
Ocena bardzo dobra - student w sposób kreatywny uczestniczy w zajęciach, zadaje pytania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Konrad Bąkowski. Gazyfikacja. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1996.
2. Konrad Bąkowski. Sieci i instalacje gazowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
Warszawa 2007
3. Andrzej Barczyński i Tadeusz Podziemski. Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie. Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. Warszawa 2002
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę