Geometria wykreślna i grafika inżynierska (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Hołota
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków dotyczących układów przestrzennych.
Wymagania wstępne
Znajomość geometrii.
Zaliczone warsztaty z Geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej w semestrze zimowym.
Konieczne jest zapewnienie każdemu studentowi miejsca do projektowania, wielkości co najmniej jednej ławki. Grupa co najwyżej 8 osobowa, gdyż w sali jest 8 stanowisk pracy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna zasady wykonywania rysunku izometrycznego, aksonometrycznego, budowlanego i instalacyjnego (K_W01)

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi sporządzić rysunek izometryczny, aksonometryczny, budowlany i instalacyjny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej (K_K06)
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące, polegające na samodzielnym rozwiązywaniu przez studentów zadań geometrycznych, wykonywanie projektów metodą tradycyjną z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu kreślarskiego (deska kreślarska, rapidografy, kalka techniczna).
Treści programowe przedmiotu
Dimetria ukośna figur płaskich i brył. Wykonanie rzutów izometrycznych na podstawie obiektu rzeczywistego i rzutów prostokątnych.
Aksonometria figur płaskich i brył. Wykonanie rzutów aksonometrycznych na podstawie obiektu rzeczywistego i rzutów prostokątnych.
Rysunek techniczny budowlany – rzut parteru domu jednorodzinnego
Rysunek techniczny instalacyjny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą uzyskania oceny pozytywnej jest poprawne narysowanie arkuszy zaliczeniowych.
Wiedza (sposób weryfikacji: zaliczenie arkuszy)
Ocena niedostateczna - student nie zna zasad wykonywania rysunku izometrycznego, aksonometrycznego, budowlanego i instalacyjnego
Ocena dostateczna - student ma minimalną wiedzę na temat rysunku izometrycznego, aksonometrycznego, budowlanego i instalacyjnego
Ocena dobra - student ma wystarczającą wiedzę na temat sporządzania rysunków rysunku izometrycznego, aksonometrycznego, budowlanego i instalacyjnego
Ocena bardzo dobra - student ma wiedzę na temat sporządzania rysunków rysunku izometrycznego, aksonometrycznego, budowlanego i instalacyjnego, którą potrafi wykorzystać

Umiejętności (sposób weryfikacji: zaliczenie arkuszy)
Ocena niedostateczna - student nie potrafi sporządzić prostego rysunku technicznego izometrycznego, aksonometrycznego, budowlanego i instalacyjnego
Ocena dostateczna - student potrafi sporządzić rysunek techniczny izometryczny, aksonometryczny, budowlany i instalacyjny, jednak bez należytej staranności
Ocena dobra - student potrafi sporządzić rysunek izometryczny, aksonometryczny, budowlany i instalacyjny
Ocena bardzo dobra - student potrafi sporządzić skomplikowany rysunek techniczny izometryczny, aksonometryczny, budowlany i instalacyjny

Kompetencje społeczne (sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach)
Ocena niedostateczna - student nie angażuje się na zajęciach, nie potrafi logicznie myśleć, Ocena dostateczna - student uczestniczy w zajęciach, jednak bez zaangażowania
Ocena dobra - student jest aktywny na zajęciach
Ocena bardzo dobra - student w sposób kreatywny uczestniczy w zajęciach, zadaje pytania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
[1] Bieliński A.: Geometria wykreślna Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005;
[2] Bieliński A. i współautorzy: Ćwiczenia z geometrii wykreślnej Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002;
[3] Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną PWN, Warszawa 1995;
[4] Przewłocki S.: Geometria wykreślna w budownictwie Arkady Warszawa 1997.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę