Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Witold Adamowski
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. zapoznanie studentów z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki oraz z zadaniami podstawowych elementów budowli.
C2. Zapoznanie studentów z etapami procesu inwestycyjnego budowy domu.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza na poziomie maturalnym z chemii
W2- wiedza na poziomie maturalnym z matematyki
W3- wiedza na poziomie maturalnym z fizyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
1. Studenci powinni posiadać wiedzę na temat:elementów budowli K- W03,, W06
2.Studenci powinni posiadać wiedzę na temat: rodzajów, zadań
przegród budowlanych – warunków wytrzymałościowych, izolacyjnych, przeciwpożarowych K-W06
3.Studenci powinni posiadać wiedzę na temat:konstrukcji murowych, żelbetowych, stalowych,
drewnianych oraz znać charakterystykę i warunki ich stosowania K-W04,W06

UMIEJĘTNOŚĆ
1.Studenci powinni umieć obliczać współczynniki przenikania ciepła i dobierać odpowiednią grubość izolacji przegród budowlanych,K-U18
2.scharakteryzować konstrukcję dachową, fundamenty, ściany, stropy, schody, przewody kominowe K-U28
3.etapy procesu inwestycyjnego budowy domu oraz uczestników tego procesu K-U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi pracować w grupie - K_K03
2. student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji powierzonych zadań.- K_K07
Metody dydaktyczne
Prezentacja , dyskusja projektowanie
Treści programowe przedmiotu
Podstawy projektowania pokoi dla osób z dysfunkcją, projektowanie pomieszczeń zakładów pracy. Umiejętność przygotowywania prezentacji na określony temat
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - obecność na wykładzie i wykonanie projektu oraz zagospodarowania działki , napisania kolokwiów testowych - uzyskanie punktów od 10,5 do 20 w tym: Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące: od 0,0 do 10,5 pkt. - 2,0; od 10,5 do 12,0 pkt. - 3,0; od 12,1 do 14,0 pkt. - 3.5; od 14,1 do 16,0 pkt. - 4,0; od 16,1 do 18,0 pkt. - 4,5; od 18,1 do 20,0 pkt. - 5,0. Ocena bardzo dobra student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu budownictwa i potrafi omówić oraz naszkicować poszczególne rozwiązania Ocena dobra student zna ogólnie zasady budownictwa, konstrukcji budowli, potrafi naszkicować , ale nie potrafi w pełni wyjaśnić poszczególnych rozwiązań Ocena dostateczna Student bardzo ogólnie potrafi wymienić poszczególne elementy budowlane budynku , ale potrafi na rysunku przedstawić rozwiązania i zasady wykonawstwa tych elementów.Ocena niedostateczna student nie potrafi wymienić poszczególne elementy budowlane budynku , ale potrafi na rysunku przedstawić rozwiązania i zasady wykonawstwa tych elementów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?1. Budownictwo ogólne. Praca zbiorowa . Arkady. Tom 1, 2, 3, 4, 52. Rysunek techniczny budowlany. Elżbieta Miśniakiewiczm Wojciech Skowroński. Arkady 3. A. Kuczyński W. Lenkiewicz. Zarys budownictwa ogólnego. PWSZ. Warszawa19864. A. Okólski, W. Rudolf. Konstrukcje budowlane ,1, 2 PWSZ Warszawa 19845. E. Mój, M. Śliwiński. Podstawy budownictwa. Cz1, 2. PK, Kraków 20006. F. Szlęzak Budownictwo żelbetowe i metalowe. PWN Warszawa 19757. Filmy dydaktyczne i prezentacje
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę