Logika (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Kozanecka-Dymek
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z głównymi pojęciami, problemami i osiągnięciami logiki
C2 - zapoznanie studenta z klasycznym rachunkiem logicznym
C3 - wykształcenie u studenta umiejętności rozwiązywania zadań z logiki
C4 - uczulenie studenta na problematykę poprawności logicznej i błędu logicznego
Wymagania wstępne
W1 - zdolność do krytycznego myślenia
W2 - zdolność do analizy tekstów
W3 - elementarna wiedza w zakresie gramatyki języka polskiego
W4 - elementarna znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Student zna podstawowe typy wyrażeń, elementarne typy czynności wiedzotwórczych oraz główne sposoby uzasadniania twierdzeń i rozumie ich specyfikę.
Inżynieria materiałowa K_W01
Inżynieria środowiska K_W22
2. Student zna typy nauk, rozumie ich metodologiczną specyfikę i wzajemne związki.
Inżynieria materiałowa K_W01
Inżynieria środowiska K_W22

UMIEJĘTNOŚCI:
1. Student potrafi analizować proste rozumowania ustalając ich strukturę i oceniając poprawność.
Inżynieria materiałowa K_U01
Inżynieria środowiska K_U09
2. Student umie rozwiązywać proste zadania w zakresie klasycznego rachunku logicznego.
Inżynieria materiałowa K_U01
Inżynieria środowiska K_U03
3. Student umie rozpoznawać, nazywać i charakteryzować podstawowe błędy logiczne.
Inżynieria materiałowa K_U01
Inżynieria środowiska K_U35

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
1. Student wykazuje gotowość do zespołowego rozwiązywania zadań i merytorycznej dyskusji.
Inżynieria materiałowa K_K03
Inżynieria środowiska T1A_K03
Metody dydaktyczne
Rozwiązywanie zadań, omawianie wykładu, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Elementarne pojęcia semiotyki logicznej; błędy związane ze słownym wyrażaniem myśli
2. Teoria definicji; teoria pytań; podziały
3. Budowa, rodzaje i własności wnioskowania, poprawność wnioskowania i błędy we wnioskowaniu
4. Wynikanie logiczne i zależności pokrewne
5. Zadania w zakresie klasycznego rachunku logicznego
6. Tradycyjna logika nazw
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna (2):
WIEDZA:
Student nie ma wymaganej wiedzy na temat wnioskowania lub definicji. Student nie ma elementarnej wiedzy o typach nauk lub wiedzy z zakresu semiotyki.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student nie potrafi analizować wnioskowań, rozpoznawać błędów logicznych lub też nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązywać najprostszych zadań z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student nie angażuje się w proces kształcenia.

Ocena dostateczna (3):
WIEDZA:
Student opanował materiał dotyczący budowy, własności, rodzajów i poprawności wnioskowania oraz definicji. Student ma ogólne pojęcie o typach nauk i wiedzę z zakresu semiotyki.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę najprostszych wnioskowań, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne, rozwiązywać z pomocą nauczyciela najprostsze zadania z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student angażuje się w proces kształcenia.

Ocena dobra (4):
WIEDZA:
Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w mniej ważnych szczegółach.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę prostych wnioskowań, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne, a także samodzielnie rozwiązywać proste zadania z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student angażuje się w proces kształcenia.

Ocena bardzo dobra (5):
WIEDZA:
Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę, obejmującą całość przedstawionego materiału, i potrafi swobodnie korzystać z tej wiedzy w sytuacjach problemowych.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę typowych wnioskowań, dyskutować ich poprawność, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne oraz znajdować własne przykłady takich błędów. Potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia.

Na ocenę końcową składają się oceny z dwóch kolokwiów, aktywność i frekwencja.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: brak
Literatura uzupełniająca:
1. K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1955.
2. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
3. D. Bonevac, Deduction. Introductory Symbolic Logic, Oxford 2003.
4. L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991.
5. M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006, 2012.
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę