Wodociągi (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Volodymyr Cherniuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest:
Umieć obliczyć zapotrzebowanie miasta w wodę.
Znać wodne reżimy spożycia wody.
Umieć dokonać rysunków roboczych i urządzeń zaopatrzenia w wodę.
Posiadać metodę obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych w tym uwarunkowania ochrony zdrowia i życia mieszkańców miast i wsi.
C1 - Poznanie zasad funkcjonowania, projektowania oraz budowy sieci wodociągowych.
C2 - Poznanie zasad obliczania zapotrzebowania na wodę.
C3 - Poznanie zasad funkcjonowania, projektowania oraz budowy ujęć wody.
Wymagania wstępne
W1 - Geometria wykreślna i grafika inżynierska.
W2 - Mechanika płynów.
W3 - Geodezja inżynierska.
W4 - Budownictwo i konstrukcje inżynierskie.
Student ma wiedzę w zakresie gospodarowania wodnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Zna i rozumie zasady funkcjonowania wodociągu, w tym uwarunkowania sieci wodociągowej.
W2 - Posiada wiedzę w zakresie ujęć wód powierzchniowych, źródlanych, podziemnych, infiltracyjnych.
W3 - Zna i rozumie zasady funkcjonowania pompownie wodociągowe.
UMIEJĘTNOŚCI
U1 – Student może obliczyć wymaganą dobwą ilość wody dla miasta z podziałem po godzinach doby.
U2 – Student jest w stanie zaproektować perścieniowu sieć wodociągowu miejsku.
U3 – Student potrafi zaprojektować studnie głębinowe z doborem wymaganego agregatu pompowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m. in. systemowych projektów inżynierskich,
K2 - Potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, m. in. przy sporządzaniu raportów środowiskowych, projektowaniu urządzeń technicznych.
K3 - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodowych zagadnień
K4 - Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego
K5 - Posiada zdolność do samodzielnego rozwiązywania zagadnień dotyczących wyboru żądanego systemu zaopatrzenia w wodę, jego projektowania i eksploatacji.
Metody dydaktyczne
Projektowanie dla poszczególnych zadań wodociągów aw szczególności: сwiczenia z obliczeń zapotrzebowanie miasta w wodę, obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych, projektowanie ujęcia wody podziemnej za pomocą zespołu studni wierconych z pompowym odprowadzeniem wody, oraz konsultacje studentów wykonujących ćwiczenie projektowe. Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia związane z siecią wodociągową: cele i zadania systemów wodociągowych, systemy zaopatrzenia w wodę, elementy wodociągu, schematy wodociągów.
2. Zapotrzebowanie na wodę – sposób określania i przeznaczenie.
3. Obliczenia maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę oraz maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele.
4. Zbiorniki zapasowo – wyrównawcze – przeznaczenie i rodzaje, obliczenia.
5. Obliczenia hydrauliczne sieci pierścieniowej metodą Cross’a.
6. Podstawowe elementy wyposażenia technicznego sieci wodociągowych.
7. Obliczenia pomocnicze do wykresu linii ciśnień.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć związanych z systemami wodociągowymi
(U) - Student nie potrafi zaprojektować systemu wodociągowego.
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy.

Ocena dostateczna:
(W) - Student zna podstawowe pojęcia związane z systemami wodociągowymi.
(U) - Student potrafi wykonać podstawowy projekt sieci wodociągowej.
(K) - Student potrafi zorganizować własny warsztat pracy.

Ocena dobra:
(W) - Student zna podstawowe i szczegółowe pojęcia związane z systemami wodociągowymi, potrafi obliczyć i dobrać podstawowe elementy systemu wodociągowego.
(U) - Student potrafi zaprojektować sieć wodociągową.
(K) - Student potrafi pracować sam i w grupie.

Ocena bardzo dobra:
(W) - Student posiada szczegółową wiedzę na temat systemów wodociągowych, potrafi obliczyć i dobrać wszystkie elementy systemu wodociągowego.
(U) - Student potrafi zaprojektować całą sieć wodociągową.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Gabryszewski T. Wodociągi, PWN, Warszawa 1983.
2. Kwietniewski M., Osuch-Pajdzińska E, Olszewski W., Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza PW, Wyd. 2. Warszawa 2002.
3. Szpindor A., Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa 1998.
4. Poradnik Wodociagi i Kanalizacje Cz. I, Arkady, Warszawa 1991.
5. Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacje, Cz 1 Wodociągi, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2008.- 391 s.
6. Dolecka J., Dolecki J., Klepacka B., Usakiewicz A., Wodociągi i kanalizacja, Cz 1 Wodociągi. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych, Skrypt Politechniki Białostockiej 2000.
7. Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę