Ochrona środowiska (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Grąz
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem przedmiotu jest utrwalenie ważnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska
C2 - Techniczne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego i wodnego
Wymagania wstępne
W1- Wiedza ogólna w zakresie chemii na poziomie maturalnym
W2 - Wiedza ogólna w zakresie ochrony środowiska
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_1 - ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii, ochrony środowiska, hydrologii, mechaniki płynów, mechaniki i wytrzymałości materiałów, geochemii geologii, geotechniki, gleboznawstwa, nauk o ziemi, zagrożeń i poziomu degradacji środowiska, składowisk odpadów, gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii (K_W07)
W_2 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą procesy biologiczne leżące u podstaw inżynierii środowiska, o cyklu życia urządzeń związanych z technologią oczyszczania ścieków, rekultywacji terenów i unieszkodliwiania oraz przetwarzania odpadów, zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników, obejmującą gazy doskonałe, rzeczywiste oraz zasady termodynamiki, równania hydrostatyki i zasady spektrometrii (K_W09)
W_3 - ma szczegółową wiedzę na temat wykorzystania SIP w inżynierii środowiska, zjawisk fizycznych związanych z powstawaniem i zwalczaniem hałasu, budowy i funkcji organizmów żywych przydatnych w inżynierii środowiska związaną z kontrolą środowiska i różnymi metodami kontroli środowiska, (K_W11)
W_4- ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu chemii, geografii, ochrony środowiska i biotechnologii, mechanizmach zmian globalnych zachodzących w środowisku oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (K_W14)
W_5 - zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu metod kontroli środowiska, technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych instalacji sanitarnych i prostych konstrukcji inżynierskich. Projektowanie w 2D podstawy 3D (K_W21)
UMIEJĘTNOŚCI
U_1 - potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska, (K_U06)
U_2 - potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla kontroli środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia (K_U032)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_1 - zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje (T1A_K02)
K_2 - potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych (T1A_K03)
Metody dydaktyczne
Opracowanie technicznych metod ochrony środowiska w warunkach laboratoryjnych
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia i zasady ochrony środowiska; woda jako podstawowy rodzaj środowiska przyrodniczego;
2. Aktualny stan środowiska w Polsce; stan zanieczyszczenia atmosfery; zagrożenie środowiska odpadami;
3. Techniczne podstawy ochrony środowiska; techniczne podstawy ochrony wód; rodzaje szkodliwych zanieczyszczeń wód i mechanizmy ich działania, rodzaje ścieków w zależności od miejsca powstania,
4. Urządzenia ochrony wód -oczyszczalnie ścieków;
5. Zdrowotne funkcje środowiska przyrodniczego; Funkcje zieleni w środowisku zurbanizowanym;
6. Cywilizacyjne zagrożenia człowieka; zanieczyszczenie atmosfery, CO2; tlenek węgla, tlenki azotu, fluor, formaldehyd; zanieczyszczenia żywności: metale ciężkie, ołów, kadm, arsen WWA, węglowodory aromatyczne, dioksyny, pestycydy, skażenie jodem promieniotwórczym,
7. Ekonomiczne podstawy zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska w Unii Europejskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na laboratorium, kolokwium
Wymagania na ocenę niedostateczną:
(W) - student nie ma wiedzy na temat omawianego materiału z ochrony środowiska
(U) - Student nie potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz nie potrafi pracować z substancjami chemicznymi i przy wykorzystaniu sprzętu metalowego oraz odczynników chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia metod technicznych stosowanych w ochronie środowiska.
(K) - Student nie potrafi współdziałać w grupie
Ocena dostateczna:
(W) - student zna wybrane zagadnienia w zakresie omawianego materiału z ochrony środowiska.
(U) - Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP oraz przeprowadzać eksperymenty, i metody techniczne stosowane w ochronie środowiska.
(K) - Student potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych.
Wymagania na ocenę dobrą:
W- Student zna większość zagadnień w zakresie bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, gdzie można przeprowadzic metody techniczne stosowane w ochronie środowiska.
(U) - Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnymi potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP, potrafi planować i przeprowadzać większość eksperymentów , interpretować uzyskane wyniki badań , wyciągać wnioski, potrafi przeprowadzać metody techniczne stosowane w ochronie środowiska.
(K) - Student potrafi pracować w grupie podczas wykonywania doświadczeń, potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące wykonaniu określonego doświadczenia, rozwiązania problemu.
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:
(W) - Student ma ugruntowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zna wszystkie wymagane terminy z zakresu wymaganego materiału.
(U) - Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze wymagane do pracy w laboratorium chemicznym, gdzie można przeprowadzić metody techniczne w ochronie środowiska.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu do którego należy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zbigniew Karaczun, Leonard Indeka, Grażyna Obidowska \"Ochrona środowiska, współczesne problemy\", Wydawnictwo SGGW, 2016
J. Krystek, Cz. Rosik-Dulewska \"Ochrona środowiska dla inżynierów \" 2018
Anna Karczewska i inni. \"Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska cz.2.\" Wydawnictwo UMK, 2016.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę