Ochrona środowiska (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie działań naprawy antropogenicznych szkód generowanych w środowisku przyrodniczym
Wymagania wstępne
Znajomość chemii, fizyki i biologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii.
K_W09 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu, ochrony środowiska i mechanizmach zmian globalnych zachodzących w środowisku oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
K_U04 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02_ zna skutki działalności inżynierskiej, i jej wpływu na środowisko
K_K07 Zna jaką społeczną rolę odgrywa absolwent uczelni technicznej,
Metody dydaktyczne
Wykład i prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe ekosystemy Ziemi. Rola i znaczenie atmosfery ziemskiej. Ziemska hydrosfera. Ziemska litosfera. Globalne cykle biogeochemiczne. Cykl biogeochemiczny węgla. Cykl biogeochemiczny azotu. Cykl biogeochemiczny siarki. Obieg fosforu. Ochrona atmosfery: przyczyny i skutki zanieczyszczania. Ochrona wody: przyczyny i skutki zanieczyszczania. Ochrona litosfery: przyczyny i skutki zanieczyszczania. W kierunku zrównoważonego rozwoju: umocowania prawne, czysta produkcja, pozwolenie zintegrowane, ocena oddziaływania na środowisko.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych szkód generowanych w środowisku przyrodniczym przez człowieka i możliwości ich naprawy
(U) - Student nie potrafi zastosować wiedzy podstawowej do łączenia faktów i wyciągania z tego wniosków
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu ochrony środowiska
(U) - Student potrafi łączyć niektóre zależności z zakresu ochrony środowiska
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość problemów omawianych na wykładzie z zakresu ochrony środowiska
U Student potrafi łączyć zależności z zakresu ochrony środowiska
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie
Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie problemy omawiane na wykładzie z zakresu ochrony środowiska
(U)- Student zna i potrafi wykorzystać zależności przedstawione na wykładzie
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. 2012. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Rozdział: 16, 19, 20. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. 2007. Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. T.1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Literatura uzupełniająca Budnikowski A. 1998. Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. Paluch J., Pulikowski K., Trybała M. 2001. Ochrona wód i gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę