Zużycie wody w rolnictwie (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Stachyra
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie całokształtu problematyki i wielokierunkowości poboru wody do produkcji rolnej.
Wymagania wstępne
Podstawy hydrologii i melioracji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA. Ma podstawową wiedzę z zakresu zagadnień związanych z różnorodnymi aspektami gospodarowania wodą na terenach wiejskich i w produkcji rolnej. K_W07, K_W22,
UMIEJĘTNOŚCI. Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. K_U04, K_U09.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY). zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K02, K_K04.
Metody dydaktyczne
Dyskusja nad indywidualnie przygotowaną prezentacją multimedialną na jeden wybrany temat spośród treści programowych przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Potrzeby wodne wybranych grup roślin uprawnych (zboża, sady, warzywa). Wodooszczędne systemy nawadnia (deszczownie, mikronawodnienia). Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków. Potrzeby wodne w hodowli zwierząt. Potrzeby wodne w różnych sektorach przemysłu rolno-spożywczego (cukrowniczy, piwno-słodowniczy, drożdżowy, mleczarski, wód mineralnych, ziemniaczany, spirytusowy, owocowo-warzywny, tłuszczowo-mięsny. Ujęcia wody na potrzeby rolnictwa. Zaopatrzenie w wodę wsi i rolnictwa. Wpływ produkcji rolnej na jakość wód. Zadania i charakterystyka oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykonanie indywidualnego projektu domowego (ocenianego z uwzględnieniem jakości oddanego zadania), aktywny udział w zajęciach, dyskusja nad indywidualnymi prezentacjami.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Trybała M. Gospodarka wodna w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę