Geometria wykreślna i grafika inżynierska (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Witold Adamowski
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Opanowaniem wiedzy z zakresu rzutowania, transformacji prostych, płaszczyzn, elementów figur i figur
C-2 Opanowanie wiedzy z zakresu przenikania figur płaskich i brył,
C-3 Sporządzania i opisu rysunków (pismo techniczne i wymiarowanie) części brył, brył i części maszyn
Wymagania wstępne
W-1 Zna działy matematyki - geometrii , stereometrii, geometrii analitycznej (układy współrzędnych), trygonometrii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy przenikaniu się figur przestrzennych z zastosowanie ACD w 3D przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska
K_W03 zna zasady rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych i ich sporządzanie z wykorzystaniem ACD
UMIEJĘTNOŚCI
K_U12 umie odczytywać rysunki architektoniczne, budowlane, maszynowe i geodezyjne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K03 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe wiadomości o rzutowaniu, twierdzenia , niezmienniki rzutowania równoległego. Odwzorowanie przestrzenne w rzutach prostokątnych, punktu, prostej, prostych i płaszczyzn; przynależność ww elementów do siebie w rzutowaniu prostokątnym. Prostopadłość prostych i płaszczyzn. Wzajemne przenikanie się elementów figur płaski, brył. Transformacje układów odniesienia.
Rysunek techniczny podstawy: pismo techniczne, wykonywanie rzutów i przekrojów części maszyn i brył, wymiarowanie - sposoby wymiarowania. Wykonywanie rzutów budynków i instalacji, schematy - czytanie dokumentacji technicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1 Wiedza:
Ocena niedostateczna: student nie posiada wiedzy w zakresie rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył, wymiarowania czytania dokumentacji technicznej.
ocena dostateczna: student posiada podstawową wiedzę w zakresie rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył, wymiarowania czytania dokumentacji technicznej.
ocena dobra: student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył, wymiarowania czytania dokumentacji technicznej.
ocena bardzo dobra: student posiada usystematyzowana wiedzę z zakresu rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył,wymiarowania czytania dokumentacji technicznej. - poszerzoną o wiedzę z literatury podstawowej i rozszerzonej.
2. Umiejętności
Ocena niedostateczna: student nie rozumie podstawowych wiadomości w zakresie rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył, wymiarowania czytania dokumentacji technicznej.
ocena dostateczna: student w stopniu podstawowym rozumie treść zajęć z rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył,wymiarowania czytania dokumentacji technicznej.
ocena dobra: student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę z zakresu rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył, wymiarowania czytania dokumentacji technicznej.
ocena bardzo dobra: student potrafi wykorzystać swoją wiedzę z zakresu rzutowania podstawowych elementów elementów (proste, płaszczyzny) ich wzajemnego położenia, przenikania figur i brył,wymiarowania czytania dokumentacji technicznej - poza zakresem tematyki wykładów, - poszerzoną o wiedzę z literatury podstawowej i rozszerzonej.
3. Kompetencje społeczne
Ocena niedostateczna: student nie potrafi myśleć i być aktywnym na zajęciach. Nie podnosi poziomu swojej wiedzy.
Ocena dostateczna: student uczestniczy w zajęciach, jednak brak jego aktywności - zaangażowania,
Ocena dobra: student aktywnie uczestniczy w zajęciach, Jest dociekliwy w powierzonych mu zadaniach (potrafi sam rozwiązywać stawiane mu zagadnienia),
Ocena bardzo dobra: student sam potrafi rozwiązywać zagadnienia spoza problematyki przedstawionej na wykładach. Korzysta z literatury uzupełniającej poszerzającej wiedzę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?1. Mazur J., Kosiński K., Polakowski K., Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004.
2. Filipowicz K., Kowal A., Kuczaj M. Rysunek techniczny. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej. Gliwice 2013 .
3. Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy - wydanie 18. W N-T Warszawa 1997 r.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę