Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Witold Adamowski
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. zapoznanie studentów z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki oraz z zadaniami podstawowych elementów budowli.
C2. Zapoznanie studentów z etapami procesu inwestycyjnego budowy domu.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza na poziomie maturalnym z chemii
W2- wiedza na poziomie maturalnym z matematyki
W3- wiedza na poziomie maturalnym z fizyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA(W)
1. Studenci powinni posiadać wiedzę na temat:elementów budowli K- W03,, W06
2.Studenci powinni posiadać wiedzę na temat: rodzajów, zadań
przegród budowlanych – warunków wytrzymałościowych, izolacyjnych, przeciwpożarowych K-W06
3.Studenci powinni posiadać wiedzę na temat:konstrukcji murowych, żelbetowych, stalowych,
drewnianych oraz znać charakterystykę i warunki ich stosowania K-W04,W06

UMIEJĘTNOŚĆ
1.Studenci powinni umieć obliczać współczynniki przenikania ciepła i dobierać odpowiednią grubość izolacji przegród budowlanych,K-U18
2.scharakteryzować konstrukcję dachową, fundamenty, ściany, stropy, schody, przewody kominowe K-U28
3.etapy procesu inwestycyjnego budowy domu oraz uczestników tego procesu K-U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi pracować w grupie - K_K03
2. student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji powierzonych zadań.- K_K07
Metody dydaktyczne
1. forma zajęć wykład tradycyjny z wykorzystaniem tablicy i przekazu multimedialnego
Treści programowe przedmiotu
Proces budowy domu, plan zagospodarowania przestrzennego, obliczenia współczynników przenikania ciepła, obliczenia konstrukcji dachowej, referaty na temat ścian, dachu, stropów, fundamentów, schodów, izolacji budynku, przewodów kominowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę

niedostateczny
(W). student nie posiada wymaganej minimalnej wiedzy w zakresie wymaganego testu
(u) student nie posiada podstawowych umiejętności z zakresu budownictwa i konstrukcji inzynierskich
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawy zagadnień związanych z budownictwem i konstrukcjami inżynierskimi
(U) - Student potrafi łączyćpodstawowe zagadnienia z zakresy budownictwa i konstrukcji inżynierskich
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość problemów omawianych na wykładzie z zakresu budownictwa i konstrukcji inżynierskich
(U)- Student potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę.
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie problemy omawiane na wykładzie
(U)- Student zna i potrafi wykorzystać podaną wiedzę
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
. H. Michalak, S. Pyrak „Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie” Arkady 2010
2. Budownictwo ogólne, tom 1 „Materiały i wyroby budowlane” Praca zbiorowa pod red. B. Stańczyka Arkady 2009
3. Budownictwo ogólne, tom 2 „Fizyka budowli” Praca zbiorowa pod red. P. Klema Arkady 2009
4. Budownictwo ogólne, tom 3 „Elementy budynków, podstawy projektowania” Praca zbiorowa pod red. L. Lichołai Arkady 2009
5. Budownictwo ogólne, tom 4 „Konstrukcje budynków” Praca zbiorowa pod red. W. Buczkowskiego Arkady 2009
6. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
7. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych
8. PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem
9. PN-EN 1991-1-4:2008 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Oddziaływania wiatru
10. PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
11. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin