Mechanika i wytrzymałość materiałów (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Volodymyr Popovych
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Edukacja studentów w zakresie podstaw mechaniki i wytrzymałości materiałów na poziomie akademickim.
C2. Nabycie przez studenta umiejętności przeprowadzenia „myślowego” eksperymentu z zakresu mechaniki i wytrzymałości, jego naukowej analizy, wyciągania konstruktywnych wniosków.
C3. Istotnym celem jest też zainteresowanie studentów mechaniką i wytrzymałością materiałów jako ważnym elementem aplikacyjnej inżynierii środowiska.
Wymagania wstępne
W1 – Dobra znajomość rachunku wektorowego i różniczkowo-całkowego nabyta na kursowym wykładzie z matematyki realizowanym na I roku studiów.
W2 – Dobra znajomość mechaniki ogólnej nauczanej na kursowym wykładzie z fizyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma:
[K_W07] wiedzę ogólną w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów na poziomie akademickim przydatną do formowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska.
[K_W21] zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych konstrukcji inżynierskich, etc.
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie i potrafi:
[K-U02] wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne oraz eksperymentalne właściwe mechanice i wytrzymałości materiałów,
[K-U09] pozyskiwać wiedzę z literatury z mechanice i wytrzymałości materiałów oraz umie integrować uzyskane informacje a także formułować własne opinie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY.
Student ma i rozumie:
[T1A-K01] potrzebę permanentnego uczenia się przez całe życie,
[T1A-K07] świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej w tym potrzebę jasnego formułowania i przekazywaniu społeczeństwu informacji o nowych osiągnieciach naukowo-technicznych.
Metody dydaktyczne
Konwencjonalny wykład dla całego roku realizowany:
- na bazie przygotowanej w PowerPoint-e multimedialnej prezentacji z jej ustnym komentarzem;
- prostych eksperymentów pozwalających na twórczą konfrontację teorii i faktów doświadczalnych;
- dyskusji ze studentami inspirujących ich do konstruktywnego myślenia i przyswajania wiedzy z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów.
Treści programowe przedmiotu
1. Elementy rachunku wektorowego w mechanice.
2. Podstawowe prawa mechaniki. Ogólne zasady statyki.
3. Statyka.
4. Równowaga statyczna punktu i układu punktów materialnych.
5. Tarcie.
6. Wiadomości wstępne z wytrzymałości materiałów.
7. Rozciąganie i ściskanie pręntów.
8. Analiza stanu naprężeń.
9. Skręcanie wałów.
10. Zginanie pręntów (belek) prostych.
11. Wyboczenie pręntów.
12. Elementy kinematyki.
13. Dynamika punktu.
14. Zasad równoważności energii kinetycznej i pracy.
15. Dynmika bryły sztywnej.
16. Drgania punktu materialnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena na dostateczny
Student w stopniu wystarczającym:
- zna, rozumie podstawowe pojęcia i prawa mechaniki i wytrzymałości materiałów, orientuje się co do ich obowiązywania w procesach technicznych (W);
- potrafi wykorzystać wiedzę do podstawowego opisu procesów warunkowanych prawami mechaniki i wytrzymałości materiałów (U).
Ocena na dobry
Student w stopniu zadawalającym:
- zna, rozumie pojęcia i prawa mechaniki i wytrzymałości materiałów (W);
- potrafi zastosować je do opisu procesów technicznych (U);
- potrafi podjąć konwersację w zakresie powyższych aplikacji z użyciem poprawnego języka naukowego i danych literaturowych (K).
Ocena na bardzo dobry
Student w stopniu w pełni satysfakcjonującym:
- zna, rozumie pojęcia i prawa mechaniki i wytrzymałości materiałów (W);
- umie używać je do opisu procesów technicznych a nawet zjawisk zachodzących w naturalnym i infrastrukturalnym otoczeniu człowieka (U);
- potrafi podjąć rozmowę na temat tych aplikacji przy użyciu poprawnego języka naukowego i literatury (U);
- potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej oraz w kontaktach społecznych (K).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Z.L. Kowalewski, “Podstawy wytrzymałości materiałów”, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa 2010.
2. M.E. Niezgodziński, T. Niezgodziński, “Wytrzymałość materiałów”, PWN, Warszawa 2010.
3. J. Misiak, “Mechanika techniczna – statyka i wytrzymałość materiałów”, tom 1, WNT, Warszawa 2006.
4. M. Krawczuk, “Mechanika ciała stałego. Wybrane zagadnienia”, Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 2005.
5. J. Misiak, “Mechanika techniczna – kinematyka i dynamika”, tom 2, WNT, Warszawa 1999.
6. T. Niezgodziński, “Mechanika ogólna”, WNT, Warszawa 1999.
7. J. Gubrinowiczowa, “Wytrzymałość materiałów”, PWN, Warszawa 1969.
Literatura uzupełniająca
1. Materiały dostępne w Internecie.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin