Informatyczne podstawy projektowania (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Hołota
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Praktyczne opanowanie wiedzy z zakresu wykonywania rysunków w CAD w 3D
C-2 Praktyczne wykonywanie wymiarowania i opisów w CAD w 3D
C-3 Praktyczne wykonywanie rysunków w CAD w 3D
Wymagania wstępne
W1- matematyka - geometria i trygonometria,
W2 - programy biurowe WORD i EXCEL
W3 - AutoCAD 2D
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy przenikaniu się figur przestrzennych z zastosowanie ACD przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
K_W03 zna zasady rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych i ich sporządzanie z wykorzystaniem ACD,
K_W21 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu metod kontroli środowiska, technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych instalacji sanitarnych i prostych konstrukcji inżynierskich. Projektowanie 3D.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U15 umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD ,
K_U16 potrafi zgodnie z zadana specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy lub budowlany,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
T1A_K03 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
Metody dydaktyczne
Praktyczne wykorzystanie programu AutoCAD - pracownia komputerowa
Treści programowe przedmiotu
MODUŁ 3D - Interfejs programu, podstawowe obiekty (m.in. stożek, walec,kostka), współrzędne punktów, oglądanie rysunku (steering wheels, orbita, viewcube), modyfikacje rysunku (m.in. wyciągnij,przekręć), bryły złożone (suma, różnica, iloczyn).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza:
Ocena niedostateczna: student nie posiada wiedzy z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy
Ocena dostateczna: student posiada ogólną wiedzę z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy
Ocena dobra: student posiada uporządkowana wiedzę z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy
Ocena bardzo dobra: student posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy

Umiejętności:
Ocena niedostateczna: student nie rozumie podstawowych wiadomości z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy
Ocena dostateczna: student w stopniu minimalnym (słabym) rozumie treść materiału z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy
Ocena dobra: student potrafi zaprezentować posiadana wiedzę z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy
Ocena bardzo dobra: student ma opanowaną wiedzę z zakresu tworzenia brył prostych i złożonych, modyfikacji brył, tworzenia arkuszy – wiedza wykracza poza literaturę podstawową (wiedza z pełnego AutoCAD-a).

Kompetencje społeczne:
Ocena niedostateczna: student nie potrafi myśleć i działać. Pasywna postawa na zajęciach – brak zaangażowania.
Ocena dostateczna: student uczestniczy w zajęciach jednak jego zaangażowanie jest minimalne,
Ocena dobra: Student aktywnie uczestniczy w zajęciach - jest ciekawy powierzonych mu zadań,
Ocena bardzo dobra: student w sposób kreatywny uczestniczy w zajęciach. Z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Suchorab Z i inni, Komputerowe wspomaganie projektowania, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Lublin 2010 r.,
2. Pikoń A., AutoCAD 2014 PL, Wydawnictwo Helion 2015 r.,
3. Pikoń A., AutoCAD 2005 , Wydawnictwo Helion 2005 r.,
4. Jaskulski A. AutoCAD 2012/LT2012/WS+ ,Wydawnictwo PWN Warszawa 2011 r.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę