Materiałoznawstwo (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Grąz
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Poznanie właściwości i zastosowań różnych rodzajów materiałów
C2- Poznanie zastosowania wybranych materiałów
Wymagania wstępne
W1- Chemia nieorganiczna i organiczna poziom podstawowy
W2- Chemia fizyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K1-Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich (K_W04)
K2-Student ma wiedzę dotycząca właściwości poszczególnych grup materiałów (K_W04)
K3- Student ma wiedzę na temat zjawisk zachodzących w materiałach pod wpływem czynników zewnętrznych fizycznych i chemicznych (zjawiska korozyjne).(K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI
U1- Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na wybrany temat związany z materiałami i ich zastosowaniem (K_U09)
U1-Student zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki,mikroskop metalograficzny, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich (K_U18)
U2-Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski (K_U18)
U3- Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium przy badanich właściwości materiałów (k_W19)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania (T1A_K02)
K2- Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne (T1A_K03)
Metody dydaktyczne
Forma zajęć to laboratoria. Konkretne metody wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć to praca w grupie, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, dyskusja na dany temat, praca z tekstem, metody problemowe, metody dialogowe, metoda projektów.
Treści programowe przedmiotu
1.Zapoznanie się z fizycznymi i mechanicznymi własnościami materiałów.
2.Układ równowagi żelazo- cementyt, stopy żelaza z węglem.
3.Metale nieżelazne - ich stopy i zastosowanie.
4. Właściwości i zastosowanie wyrobów z tworzyw sztucznych.
5.Tworzywa mineralne, wyroby ceramiczne i betonowe – zastosowania w inżynierii środowiska.
6.Materiały ogniotrwałe.
7.Korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne.
8.Dobór materiałów do urządzeń w instalacjach stosowanych w inżynierii środowiska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA:
W- Student nie posiada wiedzy na temat wybranych zagadnień z materiałoznawstwa ani o materiałach inżynierkich.
U- Studnet nie potrafi przygotować samodzielnie przezentacji na wybrany temat
K- Student nie potrafi pracować w grupie ani podjąć dyskusji na dany temat.
OCENA DOSTATECZNA:
W-Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich.
U- Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na wybrany temat związany z materiałami i ich zastosowaniem. Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium przy badanich właściwości materiałów
K- Student potrafi pracować w grupie
OCENA DOBRA
W-Student ma podstawową wiedzę o materiałach inżynierskich, ma wiedzę dotycząca właściwości poszczególnych grup materiałów
U- Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na wybrany temat związany z materiałami i ich zastosowaniem, potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium przy badanich właściwości materiałów Student zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki,mikroskop metalograficzny, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich
K-Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne, ma świadomość odpowiedzialności
OCENA BARDZO DOBRA
W- Student za wszystkie wymagane terminy i zagadnienia z materiałoznastwa
U- Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na wybrany temat związany z materiałami i ich zastosowaniem, potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pracy w laboratorium przy badanich właściwości materiałów Student zna i potrafi obsłużyć podstawową aparaturę pomiarową (wagi, suszarki,mikroskop metalograficzny, twardościomierze, itp.) stosowaną w badaniach właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów inżynierskich. Student potrafi planować eksperymenty i wykonywać badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych materiałów oraz interpretować wyniki i wyciągać podstawowe wnioski
K-Student potrafi pracować w zespole wykonującym doświadczenia laboratoryjne, ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
S. Rudnik, Metaloznawstwo,
L. A. Dobrzański, Wprowadzenie do nauki o materiałach,
S. M. Wojciechowski, Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowanie,
Literatura uzupełniająca
J. W. Nicolson, Chemia polimerów.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę