Chemia (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Kuzioła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Pogłębienie wiedzy chemicznej w stopniu wystarczającym do dalszego kształcenia.
C2 - Zapoznanie studentów z podstawowymi czynnościami w laboratorium chemicznym w postaci praktycznych ćwiczeń dotyczących chemii ogólnej.
Wymagania wstępne
WW1 - wiedza ogólna z zakresu chemii na poziomie maturalnym
WW2 - wiedza ogólna z zakresu matematyki na poziomie maturalnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_1 Student posiada wiedzę w zakresie bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, w tym z niebezpiecznymi odczynnikami (K_W07),
W_2 posiada wiedzę dotyczącą jakościowej analizy objętościowej - alkacymetrii i kompleksometrii (K_W08)
W_3 posiada wiedzę dotyczącą jakościowej analizy kationów i anionów (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP (K_U01)
U_2 potrafi wykonywać analizy dotyczące wykrywania kationów i anionów, potrafi zapisywać równania reakcji chemicznych, potrafi zapisywac obserwacje przebiegających reakcji chemicznych oraz wyciągać wnioski (K_U02)
U_3 potrafi planować i przeprowadzić doświadczenia w oparciu o analizę objętościową (miareczkowanie), potrafi wykonać analizę twardości wody (K_U19)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_1 potrafi pracować w grupie podczas wykonywania doświadczeń (T1A_K03)
K_2 potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące wykonaniu określonego doświadczenia, rozwiązania problemu analitycznego (T1A_K04)
Metody dydaktyczne
praktyczne zajęcia laboratoryjne,
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe dla przedmiotu:
1. Analiza objętościowa: alkacymetria i kompleksometria. Miano i inne podstawowe pojęcia.
2. Oznaczanie zasadowości, chlorków.
3. Oznaczanie twardości ogólnej wody.
4. Zasady analizy jakościowej kationów i anionów
5. Analiza jakościowa kationów - próbki proste, wybrane kationy.
6. Analiza jakościowa anionów – wykrywanie wybranych anionów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, sprawozdania


Ocena niedostateczna
(W) - Student nie ma wiedzy na temat chemii z zakresu analizy objętościowej, analizy jakościowej
(U) - Student nie potrafi planować i przeprowadzać eksperymentów chemicznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, nie potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, nie przestrzega zasad BHP
(K) - Student nie potrafi współdziałać w grupie, potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące wykonaniu określonego doświadczenia, rozwiązania problemu analitycznego

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zagadnienia w zakresie omawianego materiału chemii,
(U) - Student potrafi planować i przeprowadzać tylko nie które doświadczenia z analizy ilościowej (alkacymetria, kompleksometria) i jakościowej
(K) - Student potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące wykonaniu określonego doświadczenia, rozwiązania problemu analitycznego

Ocena dobra
(W)- Student zna większość zagadnień w zakresie omawianego materiału chemii,
(U)- Student potrafi planować i przeprowadzać doświadczenia z analizy ilościowej (alkacymetria, kompleksometria) i jakościowej, interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski
(K)- Student potrafi współdziałać w grupie, potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące wykonaniu określonego doświadczenia, rozwiązania problemu analitycznego

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie zagadnień w zakresie omawianego materiału chemii,
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze wymagane do pracy w laboratorium chemicznym aby przeprowadzać doświadczenia z analizy ilościowej (alkacymetria, kompleksometria) i jakościowej, interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt, Chemia analityczna tom 1 Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, PWN, 2010
2. Minczewski Jerzy, Marczenko Zygmunt, Chemia analityczna t.2 Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, 2010
3. Gąsiorek Jan, Jankowski Andrzej, Chemia ogólna - cz. I - Podstawy chemii nieorganicznej, Uniwersytet Zielonogórski 2005
4. Świeboda-Toborek Lidia, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej, Politechnika Radomska 2009,
5. Bielański Adam, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 2010,

Literatura uzupełniająca:
6. Kuś Stanisław,Obarski Norbert, Laboratorium analizy ilościowej, Politechnika Warszawska, 2011
7. Czerwieniec Ewa, Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej, Politechnika Rzeszowska, 2011,
8. Brzózka Zbigniew, Laboratorium analizy instrumentalnej, Politechnika Warszawska, 1998
9. Kopacz Maria ,Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe z analizy ilościowej, Politechnika Rzeszowska
10. Bryłka Jerzy, Chemia ogólna z zadaniami, Politechnika Białostocka, 1999
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę