Matematyka (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Beata Kraska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie aparatu matematycznego niezbędnego w dalszym cyklu kształcenia.
C2 - Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz twierdzeniami rachunku różniczkowego i całkowego.
C3 - Wykształcenie umiejętności stosowania metod rachunku różniczkowego i całkowego.
Wymagania wstępne
W1 - Umiejętność wykonywania obliczeń arytmetycznych na liczbach rzeczywistych.
W2 - Znajomość podstawowych wzorów i funkcji.
W3 - Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student potrafi:
W1 - przywołać wstępne pojęcia i własności, głównie z zakresu podstaw logiki klasycznej i teorii zbiorów ( K_W07).
W2 - przywołać podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego i całkowego (K_W07).
W3 - przedstawiać podstawowe metody rachunku różniczkowego i całkowego oraz wykorzystywane w nich twierdzenia (K_W07).
W4 - przedstawiać wybrane zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego (K_W07).
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:
U1 - przeprowadzić rozwiązanie typowego zadania przy pomocy standardowych metod (K_U14).
U2 - przeprowadzić analizę złożonego zadania, zaproponować i uzasadnić dobór optymalnych metod jego rozwiązania (K_U14).
U3 - zastosować omawiane metody w rozwiązywaniu pewnych praktycznych problemów z różnych dziedzin (K_U14).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi:
K1 - formułować opinie na temat możliwości stosowania metod rachunku różniczkowego i całkowego uwzględniając w nich poziom swojej wiedzy i umiejętności T1A_K07
Metody dydaktyczne
WYKŁAD:
wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, prezentacja.
ĆWICZENIA:
metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, studium przykładowe, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Elementy algebry liniowej: macierze, wyznaczniki, zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywanie układów równań, przekształcenia liniowe.
Podstawy geometrii analitycznej: rachunek wektorowy, krzywe na płaszczyźnie i w przestrzeni, powierzchnie drugiego stopnia.
Funkcje dwóch i wielu zmiennych. Całka podwójna, całka potrójna. Równania różniczkowe zwyczajne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na zajęciach obowiązuje ponad 90%-owa frekwencja.
Ćwiczenia zakończone zaliczeniem na ocenę (planowane 2 kolokwia):
bdb - 8 pełnych i poprawnych odpowiedzi (rozwiązanych zadań o różnej tematyce) w ciągu semestru,
plus dobry - 7 pełnych i poprawnych odpowiedzi (rozwiązanych zadań o różnej tematyce) w ciągu semestru,
dobry - 6 pełnych i poprawnych odpowiedzi (rozwiązanych zadań o różnej tematyce) w ciągu semestru,
plus dostateczny - 4 poprawne odpowiedzi (rozwiązane zadania o różnej tematyce) w ciągu semestru,
dostateczny - 3 poprawne odpowiedzi (rozwiązane zadania o różnej tematyce) w ciągu semestru.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, 2004
M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Oficyna Wydawnicza GiS, 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
T. Krasiński, Analiza matematyczna. Funkcje jednej zmiennej, Wyd. UŁ, Łódź 2003
F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych, PWN, Warszawa 1977
G. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, 2005
L. Jeśmianowicz, J. Łoś: Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 2003.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę