Informatyczne podstawy projektowania (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Ewa Hołota
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C-1 Opanowanie wiedzy z zakresu wykonywania rysunków w CAD w 2D - części maszyn, schematów instalacji sanitarnych, rzutów budynków
C-2 Wykonywanie wymiarowania i opisów części maszyn i instalacji w CAD,
Wymagania wstępne
W-1 Geometria.
W-2 Obsługa arkusz kalkulacyjnego.
W-3 Rysunek techniczny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy przenikaniu się figur przestrzennych z zastosowanie ACD i 3D przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska,
K_W03 zna zasady rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych i ich sporządzanie z wykorzystaniem ACD,
K_W21 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu metod kontroli środowiska, technologii oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych instalacji sanitarnych i prostych konstrukcji inżynierskich. Projektowanie 3D,
UMIEJĘTNOŚCI
K_U15 umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD 3D,
K_U16 potrafi zgodnie z zadana specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy lub budowlany,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
T1A_K03 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna z praktycznym wykorzystaniem CAD-a.
Treści programowe przedmiotu
Praktyczne wykorzystanie programu AutoCAD - rysowanie w 2D - podział ekranu, wstążka, karty, panele, obszar poleceń, linia statusowa . Układ współrzędnych prostokątny i biegunowy, współrzędne punktu bezwzględne i względne. Obiekty podstawowe - punkt, linia, koło itd. Punkty charakterystyczne na obiektach, Szyk kołowy i prostokątny. Kopiowanie, lustro, odsunięcie, obcinanie i przedłużanie linii. Opis rysunków - style opisu i wymiarowania rysunku (figur płaskich, części maszyn, schematów instalacji, budynków). Warstwy - praca z warstwami, bloki - tworzenie, edycja, biblioteka bloków. Kreskowanie rysunków - przekroje. Rysowanie precyzyjne, modyfikacja obiektów. Modyfikacja linii - rodzaje, kolor, przenoszenie na warstwy. Drukowanie rysunku - style wydruku, parametry ustawienia strony, tabelki opisu rysunku.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności, wyników ze sprawdzianów i wyników z aktywności na wykładach. Egzamin - kryteria oceny egzaminu:
ocena 3 minus - 3,5 wymagane 30-64%;
ocena 4 minus - 4,5 wymagane 65-89%;
ocena 5 minus - 5,0 wymagane 90-100%;
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Pikoń A., AutoCAD - pierwsze kroki, Wydawnictwo Helion 2011 r.
2. Pikoń A., AutoCAD 2014 PL, Wydawnictwo Helion 2015 r.,
3. Pikoń A., AutoCAD 2005 , Wydawnictwo Helion 2005 r.,
4. Jaskulski A. AutoCAD 2012/LT2012/WS+ ,Wydawnictwo PWN Warszawa 2011 r.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę