Materiałoznawstwo (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie właściwości i zastosowań różnych rodzajów materiałów
Wymagania wstępne
Chemia, Chemia organiczna, Chemia nieorganiczna, Chemia fizyczna, Ochrona środowiska, Fizyka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma podstawową wiedzę a zakresie matematyki, fizyki i chemii , biologii, matematyki, mechaniki płynów i hydrologii, mechaniki gruntów i geotechniki procesów uzdatniania wody przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu melioracji gruntów, bilansów energii cieplnej, ilości nośnika energii, ilości i jakości powietrza wentylującego w różnego typu obiektach budowlanych
K_W20 zna podstawowe techniki doświadczalne termodynamiki technicznej, geochemiczne metody badawcze, podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w spektrometrii, badania wytrzymałości materiałów stosowane w badaniach biologicznych środowiska oraz wie jak je stosować do rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska, zna zasady projektowania systemów regulujących stosunki wodne w glebie, zna edytor tekstu - MS Word oraz MS Excel niezbędny w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne, chemiczne i biologiczne pomiary zużycia energii cieplnej, spadków ciśnień, parametrów pracy urządzeń, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U09 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie chemii, biologii, biotechnologii, fizyki, matematyki, hydrologii, ochrony i kontroli środowiska; termodynamiki, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Metody dydaktyczne
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laptop, rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
Zapoznanie się z fizycznymi i mechanicznymi własnościami materiałów.
Układ równowagi żelazo- cementyt, stopy żelaza z węglem.
Metale nieżelazne - ich stopy i zastosowanie.
Właściwości i zastosowanie wyrobów z tworzyw.
Tworzywa mineralne, wyroby ceramiczne i betonowe – zastosowania w inżynierii środowiska.
Materiały ogniotrwałe.
Korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne.
Dobór materiałów do urządzeń w instalacjach stosowanych w inżynierii środowiska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na wszystkie zadane pytania
ocena dostateczna – student potrafi odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące chemii fizycznej
ocena dobra - student potrafi odpowiedzieć na rozszerzone pytania dotyczące chemii fizycznej
ocena dobra - student potrafi w ograniczonym zakresie odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tematyki całego wykładu
ocena bardzo dobra - student potrafi wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tematyki całego wykładu i potrafi rozwiązać prosty problem
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Rudnik, Metaloznawstwo,
L. A. Dobrzański, Wprowadzenie do nauki o materiałach,
S. M. Wojciechowski, Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowanie,
J. W. Nicolson, Chemia polimerów.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin