Chemia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Rafał Kuzioła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Pogłębienie wiedzy chemicznej w stopniu wystarczającym do dalszego kształcenia i przyszłej pracy
Wymagania wstępne
W1 - wiedza na poziomie maturalnym z chemii
W2- wiedza na poziomie maturalnym z matematyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1.student charakteryzuje, definiuje i posiada podstawowe wiadomości z chemii nieorganicznejK_W07, K_W08
2.student charakteryzuje, definiuje i posiada podstawowe wiadomości z chemii analitycznejK_W07 K_W08
3. student rozumie, analizuje i wykorzystanie podstawowe wiadomości o pierwiastkach i ich związkach do przedstawienia stanu środowiska i zachodzących w nim zmian.K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1.student zna pierwiastki i związki. które są istotne dla środowiska K_U04,
2.student potrafi interpretować obecność pierwiastków i związków chemicznych w środowisku. K_U04,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi pracować w grupie - K_K03
2. student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji powierzonych zadań.- K_K04
Metody dydaktyczne
1. forma zajęć wykład tradycyjny z wykorzystaniem tablicy i przekazu multimedialnego
Treści programowe przedmiotu
Treści wykładu, semestr II (letni)
1.Pierwiastki chemiczne odgrywające ważną rolę w środowisku (tlen, azot, węgiel, siarka, chlor, arsen, kadm, rtęć, ołów i inne)
2.Omówienie występowania tych pierwiastków, właściwości, tworzenie związków oraz zastosowanie
3. Podstawy chemii analitycznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie, egzamin testowy obejmujący I i II semestr

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych praw chemicznych, budowy atomu, występowania i właściwości pierwiastków waznych śrosowiskowo oraz podstaw chemii analitycznej
(U) - Student nie potrafi zastosować wiedzy podstawowej do łączenia faktów i wyciągania z tego wniosków
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i analitycznej
(U) - Student potrafi łączyć niektóre zależności między pierwiastkami i związkami chemicznymi
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość problemów omawianych na wykładzie z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i analitycznej
(U)- Student potrafi wykorzystać znajomość podstawowych praw chemicznych, zależności między pierwiastkami i podstaw chemii analitycznej.
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie problemy omawiane na wykładzie z zakresu chemii ogolnej nieorganicznej i analitycznej
(U)- Student zna i potrafi wykorzystać zależności przedstawione w podstawowych prawach chemicznych dotyczące związków nieorganicznych. Zna podstawy chemii analitycznej i potrafi zinterpretować zachodzące zależności zmiany składu substancji
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. P.A.Cox, Krótkie wykłady. Chemia nieorganiczna, PWN. 2006.
2. A.Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002,
3. J. Minczewski, Z.Marczenko, Chemia analityczna, PWN 2007,

Literatura uzupełniająca
1. Sienko M.J., Plane R.A, Chemia, WNT, Warszawa 2002.
2. Sarbak Z, Chemia nieorganiczna dla studiów licencjackich, Fosze, 2009,
3. Kalemkiewicz J. Chemia ogólna i nieorganiczna, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin