Fizyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Taras Kavetskyy
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Edukacja studentów w zakresie mechaniki klasycznej i akustyki na poziomie akademickim.
C2 - Nabycie przez studentów umiejętności aplikacji zdobytej wiedzy.
Wymagania wstępne
W1 - Elementarna znajomość rachunku wektorowego i różniczkowo - całkowego.
W2 - Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student nabywa wiedzę z zakresu podstaw fizyki akademickiej przydatną do zrozumienia i wyjaśnienia prostych zjawisk występujących w technice praktycznej i środowisku naturalnym. (K_W07), (K_W11)
UMIEJĘTNOŚCI
Student umie:
1. - planować i przeprowadzać proste eksperymenty fizycznych, interpretacji uzyskanych wyników i wyciągania wniosków. (K_U01)
2. - pozyskiwać wiedzę z zakresu fizyki i matematyki stosowanej. (K_U09)
3. - posługiwać się poprawnym językiem fizyczno – matematycznym. (K_U35)
4. - dokonać analizy ilościowej zjawisk fizycznych z wykorzystaniem matematyki akademickiej. (K_U17)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie konieczności:
1. - ciągłego samodoskonalenia. (T1A_K01)
2. - współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy. (T1A _ K03)
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny
Treści programowe przedmiotu
1. Ruch falowy.
2. Szczególna teoria względności.
3. Podstawowe operatory różniczkowe.
4. Elektrostatyka ładunków punktowych.
5. Pole elektrostatyczne ładunków przestrzennych.
6. Elektrostatyka dielektryków, pojemność elektryczna.
7. Obwody prądu stałego, energia i moc prądu stałego.
8. Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny.
9. Indukcja elektromagnetyczna.
10. Magnetyczne własności materii.
11. Prąd przemienny, drgania elektromagnetyczne.
12. Ruch ładunku w polu elektrycznym i magnetycznym.
13. Równania Maxwella, fale elektromagnetyczne.
14. Odbicie i załamanie światła: powierzchnie płaskie i kuliste.
15. Interferencja i dyfrakcja, siatka dyfrakcyjna.
16. Polaryzacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna to zadowalająca:
- znajomość podstawowych pojęć i praw fizyki. (K_W11)
- oraz umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów fizycznych. (K_U01)
Ocena dobra to:
- umiejętność dokonania opisu ilościowego zjawisk fizycznych z wykorzystaniem matematyki akademickiej. (K_U17)
- sprawne operowanie matematyką wyższą, w tym różniczkowaniem i statystycznym rachunkiem błędu w analizie i opisie omawianych zjawisk. (K_W07)
- umiejętność interpretacji wyników przeprowadzonych eksperymentów. (K_U01)
- umiejętność korzystania z literatury fachowej także w językach obcych. (K_U09)
- posługiwać się posługiwać się poprawnym i zrozumiałym językiem. (K_U35)
Ocena bardzo dobra to:
- bardzo dobra znajomość oraz zrozumienie pojęć i praw fizyki akademickiej. (K_W11)
- wysoka umiejętność naukowego wyjaśnieniu prostych zjawisk fizycznych funkcjonujących w środowisku naturalnym i urządzeniach technicznych. (K_U01)
- sprawna umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i drogą elektroniczną z właściwie dobranych źródeł, również w języku angielskim. (K_U09)
- satysfakcjonująca umiejętność pracy w grupie. (T1A_K03)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Fundamentals of physics”, 9th Edition, Wiley 2011.
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Podstawy fizyki”, PWN 2011.
3. J. Massalski, M. Massalska, “Fizyka dla inżynierów”, tom 1, WNT 2005.
4. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, “Wstęp do fizyki”, tom 1, PWN 1984.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin