Gospodarka odpadami (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Grąz
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Poznanie zasad gospodarki odpadami.
C2- Zapoznanie się z aktami prawnymi odnośnie gospodarowania odpadami.
Wymagania wstępne
W1- Biologia i ekologia,
W2-Ochrona środowiska,
W3- Elementy prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W19 Student ma podstawową wiedzę o powiązaniu bezpiecznego składowania odpadów i posadowienia budowli z własnościami fizycznymi i fizykochemicznymi gruntu (przepływ wody w gruncie, przemarzanie gruntu itd.)
K_W07 Student ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii, ochrony środowiska, hydrologii, mechaniki płynów, mechaniki i wytrzymałości materiałów, geochemii geologii, geotechniki, gleboznawstwa, nauk o ziemi, zagrożeń i poziomu degradacji środowiska, składowisk odpadów, gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii
UMIEJĘTNOŚCI
K_U08 Student potrafi zaprojektować podstawowe urządzenia i ciągi technologiczne związane z instalacjami sanitarnymi, utylizacji odpadów i rekultywacji terenów,
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K02 Student zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Metody dydaktyczne
Forma zajęć to ćwiczenia/laboratoria. Konkretne metody wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć to praca w grupie, praca z tekstem, metody problemowe, metody dialogowe, metoda projektów,zajęcia terenowe.
Treści programowe przedmiotu
Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami.
Plany gospodarki odpadami.
Racjonalna gospodarka odpadami na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
Charakterystyka i klasyfikacja odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych.
Metody ograniczania, odzysku i unieszkodliwiania wszystkich rodzajów odpadów.
Azbest jako odpad niebezpieczny.
Biogaz: powstawanie, pozyskiwanie oraz metody wzbogacania i oczyszczania.
Recykling: co to jest, rodzaje, materiały poddawane recyklingowi.
Recykling samochodów.
Recykling odpadów opakowaniowych.
Elektrośmieci.
Skład surowców wtórnych.
Metody i sposoby utylizacji odpadów.
Procesy i urządzenia stosowane do utylizacji odpadów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie dwóch kolokwiów sprawdzających, zaliczenie projektów, aktywność na zajęciach, sporządzanie prezentacji multimedialnej na zadany temat.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami.
W. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii.
Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. r.(Dz.U. 2013 poz. 21).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę