Hydrologia (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Nabycie podstawowych umiejętności badania, pomiaru i opisu stanu hydrologicznego cieków, jezior i wód podziemnych.
Wymagania wstępne
Znajomość fizyki, chemii, nauk o Ziemi oraz ogólna wiedza o środowisku przyrodniczym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA. Zna podstawowe prawa i mechanizmy rządzące powierzchniowa i podziemną hydrosferą. K_W18,
UMIEJĘTNOŚCI. Potrafi wykonać hydromorfologiczną ocenę cieków i jezior oraz obliczyć parametry przepływu wód powierzchniowych i podziemnych dla oceny procesu przemieszczanie się zanieczyszczeń w tych wodach. K_U04.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY). Jest świadom argumentów za optymalnym wyborem lokalizacji potencjalnych ognisk zanieczyszczeń hydrosfery. K_K04, K_K05, K_K02.
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy oraz analiza przypadku wykonywanych przez studentów ocen i obliczeń odnośnie przedstawionych w wykładzie zagadnień spośród treści programowych przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Zasady i metody wykonania hydromorfologicznej oceny liniowych i obszarowych obiektów hydrograficznych. Pomiar i charakterystyka odpływu rzecznego: natężenie przepływu, stany charakterystyczne, wezbrania i niżówki. Metody pomiaru i graficznego przedstawienia zwierciadła wód podziemnych. Położenie i rodzaje zwierciadła wód podziemnych w strukturach geologicznych typowych dla obszaru Polski. Parametry przepływu wód podziemnych: wysokość i spadek hydrauliczny, współczynnik filtracji i przepuszczalności, wydatek filtracji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium zaliczeniowe. Projekt domowy (prezentacja) na temat spektrum zagadnień hydrologicznych wybranej indywidualnie rzeki. Ocena według jakości wykonanego zadania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A. 2012. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa.
Dawgiałło j., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. 2000. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.
Macioszczyk A. (red). 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę