Ochrona atmosfery (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Grąz
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie źródeł zanieczyszczenia powietrza
C2 - praktyczne zapoznanie z metodami oznaczania najważniejszych zanieczyszczeń atmosfery oraz urządzeniami odpylającymi
C3 - poznanie zjawisk będących skutkiem zanieczyszczeń, sposoby monitoringu w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego
Wymagania wstępne
W1 - zaliczony przedmiot ochrona środowiska
W2 - zaliczony przedmiot chemia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu w zakresie WIEDZY student potrafi (K_W07):
W1 - omówić źródła zanieczyszczeń powietrza
W2 - zastosować metody oznaczania najważniejszych zanieczyszczeń atmosfery oraz urządzenia odpylające
W3 - opisać zjawiska będące skutkiem zanieczyszczeń atmosfery oraz sposoby monitoringu w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01, K_U09)
U1 - przedstawić określone zagadnienie związane z tematem zajęć w formie prezentacji
U2 - wykonać wybrane oznaczenia zanieczyszczeń powietrza

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) (T1A_K02)
K1 - wykazać postawy proekologiczne w życiu codziennym
Metody dydaktyczne
ćwiczenia praktyczne w specjalistycznej pracowni, prezentacja multimedialna, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. BHP i organizacja pracy w laboratorium, karty charakterystyki odczynników chemicznych, sprzęt szklany i metalowy stosowany w specjalistycznej pracowni.
2. Źródła zanieczyszczeń powietrza. Metody pobierania próbek - zasady pracy ze specjalistyczną aparaturą pomiarową.
3. Oznaczanie depozycji na powierzchnię ziemi substancji będących zanieczyszczeniem powietrza.
4. Wybrane oznaczenia powietrza.
5. Badanie wpływu kwaśnego opadu deszczu na roślinność.
6. Ocena jakości powietrza - analiza pracy stacji on-line monitoringu jakości powietrza.
7. Urządzenia oczyszczające gazy odlotowe i odpylające.
8. Analiza zanieczyszczeń powietrza w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2 student nie potrafi - omówić źródeł zanieczyszczeń powietrza, wykonać oznaczenia najważniejszych zanieczyszczeń atmosfery, określić zastosowania dla urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, opisać zjawisk będących skutkiem zanieczyszczeń atmosfery oraz sposobów monitoringu, przedstawić określonych zagadnień związanych z tematem zajęć w formie prezentacji, wykazać postaw proekologicznych w życiu codziennym

Na ocenę 3 student potrafi: omówić wybrane źródła zanieczyszczeń powietrza, wykonać z pomocą prowadzącego oznaczenia najważniejszych zanieczyszczeń atmosfery, ogólnie wskazać zastosowania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, opisać zjawiska będące skutkiem zanieczyszczeń atmosfery oraz sposoby monitoringu używając terminologii potocznej, przedstawić określone zagadnienie związane z tematem zajęć w formie prezentacji korzystając ze stałej pomocy prowadzącego, wykazać postawy proekologiczne w wybranych sytuacjach życia codziennego

Na ocenę 4 student potrafi: omówić większość źródeł zanieczyszczeń powietrza, z niewielką pomocą wykonać oznaczenia najważniejszych zanieczyszczeń atmosfery, wskazać zastosowania dla większości omawianych urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, opisać zjawiska będące skutkiem zanieczyszczeń atmosfery oraz sposoby monitoringu używając terminologii częściowo fachowej, przedstawić określone zagadnienie związane z tematem zajęć w formie prezentacji korzystając ze wskazówek prowadzącego, wykazać postawy proekologiczne w większości sytuacji w życiu codziennym

Na ocenę 5 student potrafi: omówić wszystkie źródła zanieczyszczeń powietrza, samodzielnie wykonać oznaczenia najważniejszych zanieczyszczeń atmosfery, wskazac zastosowanie urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, opisać zjawiska będące skutkiem zanieczyszczeń atmosfery oraz sposoby monitoringu używając terminologii fachowej, samodzielnie przedstawić określone zagadnienie związane z tematem zajęć w formie prezentacji, wykazać postawy proekologiczne w życiu codziennym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Juda-Rezler K., Oddziaływanie zanieczyszczeń powierza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej,Warszawa 2000.
2. Mazur M.,Systemy ochrony powietrza, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”(z późniejszymi zmianami). Dz.U.nr 62, poz.627, 2001.
4. Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński, Odory, PWN, Warszawa 2002.
5. red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki, Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze 2004.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę