Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i sposobami przygotowania wody przeznaczonej na cele technologiczne oraz z problemem powstawania i utylizacji ścieków przemysłowych.
C2 - Przedstawienie funkcjonowania modeli gospodarki wodno-ściekowej w różnego typu zakładach przemysłowych.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu:
W1 - technologii uzdatniania wody,
W2 - gospodarki odpadami,
W3 - unieszkodliwiania ścieków.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie podstawowe oraz zaawansowane procesy zachodzące w urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków oraz zasady doboru odpowiednich technologii oczyszczania wody i ścieków. (K_W07).
2. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. (K_W09).
3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych i aspektów ekonomicznych umożliwiającą wybór optymalnego wariantu inwestycyjnego. (K_W22).

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi doświadczalnie dobrać parametry procesów służących do oczyszczania wód i ścieków, używając właściwych metod, technik i narzędzi. (K_U05).
2. Student potrafi zaprojektować ciągi technologiczne interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. (K_U08).
3. Student potrafi opracować model organizacji gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przemysłowym. (K_U016).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość ważności problemów oczyszczania ścieków i odpowiedniego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. (T1A_K06).
2. Student potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji. (T1A_K04).
3. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. (T1A_K07).
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
W ramach wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: Podstawowe cele i zakres kontroli obiektów gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych. Uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zapotrzebowanie wody na potrzeby technologiczne oraz wymagania dotyczące jej jakości. Charakterystyka ścieków powstających w zakładach przemysłu spożywczego, tekstylnego, celulozowo-papierniczego, metalurgicznego, energetycznego chemicznego i innych oraz procesy i technologie ich oczyszczania. Wymagania jakościowe dla wody wykorzystywanej w celach produkcyjnych. Zasady sporządzania bilansu wodno-ściekowego dla zakładu przemysłowego. Systemy gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie przemysłowym. Zasady stosowania urządzeń do chłodzenia wody w obiegach zamkniętych. Rodzaje urządzeń, ich budowa i zasady projektowania. Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników Niezawodność dostawy wody i odprowadzania ścieków z zakładów przemysłowych Zapoznanie studentów z gospodarką wodno-ściekową w wybranym zakładzie przemysłowym. Nanotechnologie w oczyszczaniu wody i ścieków. Opracowanie bilansu-wodno ściekowego dla zakładu przemysłowego Zasady projektowania urządzeń do chłodzenia wody. Aspekty ekonomiczne: wybór optymalnego wariantu inwestycji w zakresie technologii oczyszczania ścieków i działań na rzecz ochrony wód.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
Na ocenę 2
Nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych i metod oczyszczania ścieków.
Na ocenę 3
Rozumie specyfikę gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, zna przepisy i rozporządzenia regulujące dopuszczalne zawartości określonych parametrów i substancji w wodach w zależności od jej ostatecznego przeznaczenia.
Na ocenę 4
Ma uporządkowaną wiedzę o metodach ochrony rezerwuarów wód pitnych przed zanieczyszczeniami, zna metody ograniczania/zmniejszania ładunków zanieczyszczeń w ściekach.
Na ocenę 5
Ma rozszerzoną wiedzą na temat stosowanych w poszczególnych branżach rozwiązań technicznych zarówno przy przygotowaniu, uzdatnianiu i przesyle wody, jak i podczyszczaniu lub całkowitemu oczyszczaniu ścieków przemysłowych.

UMIEJĘTNOŚCI
Na ocenę 2
Nie nabył umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych.
Na ocenę 3
Potrafi ocenić jakość wód stanowiących rezerwuar wód pitnych, wód przeznaczonych do konsumpcji, wód opadowych, ścieków komunalnych i przemysłowych.
Na ocenę 4
Posiada umiejętność przygotowania dokumentacji hydrologicznej i zasobności obszarów środowiska w wodę oraz potrafi sporządzić bilans wodno-ściekowy w zakładzie przemysłowym.
Na ocenę 5
Potrafi dokonać analizy i prognozowania dotyczącego zapotrzebowania w wodę w wybranych działach gospodarki oraz dobrać parametry procesów służących do oczyszczania wód i ścieków, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Na ocenę 2
Nie zna podstawowych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Na ocenę 3
W pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wód oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych.
Na ocenę 4
Dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi ze szczególnym uwzględnieniem obiegów wodno-ściekowych w zakładach przemysłowych.
Na ocenę 5
Potrafi wskazać w oparciu o model DPSIR możliwości poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w konkretnych uwarunkowaniach geośrodowiskowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
1. Bartkiewicz B., Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wyd. PWN, 2007.
2. Heidrich Z., Witkowski.A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń. Wydawnictwo Seidel-Przywecki” Sp.z oo. Warszawa 2005.
3. Heidrich Z., Gospodarka wodno-ściekowa, Wyd. Verlag Dashofer, 2007.
4. Heidrich Z. i inni, Gospodarka wodno-ściekowa, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa, 2005.
5. Sadecka Z., Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Jędrczak A.. Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, Warszawa 2008.
2. Bartkiewicz B., Ścieki Przemysłowe. Wyd. PWN 2002.
3. Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 2003.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę