Gospodarka odpadami (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Alicja Księżopolska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Poznanie zasad gospodarki odpadami.
C2-Zapoznanie się z aktami prawnymi odnośnie gospodarowania odpadami.
Wymagania wstępne
W1- Podstawowe wiadomości z chemii,
W2 - Podstawowe wiadomości z Nauki o Ziemi, Biologii i ekologii
W3 - Podstawowe wiadomości z Elementów prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W09 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą procesy biologiczne leżące u podstaw inżynierii środowiska, o cyklu życia urządzeń związanych z technologią oczyszczania ścieków, rekultywacji terenów i unieszkodliwiania oraz przetwarzania odpadów, zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników, obejmującą gazy doskonałe, rzeczywiste oraz zasady termodynamiki, równania hydrostatyki i zasady spektrometrii
K_W07 ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii, ochrony środowiska, hydrologii, mechaniki płynów, mechaniki i wytrzymałości materiałów, geochemii geologii, geotechniki, gleboznawstwa, nauk o ziemi, zagrożeń i poziomu degradacji środowiska, składowisk odpadów, gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii
K_W09 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą procesy biologiczne leżące u podstaw inżynierii środowiska, o cyklu życia urządzeń związanych z technologią oczyszczania ścieków, rekultywacji terenów i unieszkodliwiania oraz przetwarzania odpadów, zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników, obejmującą gazy doskonałe, rzeczywiste oraz zasady termodynamiki, równania hydrostatyki i zasady spektrometrii

K_U08 potrafi zaprojektować podstawowe urządzenia i ciągi technologiczne związane z instalacjami sanitarnymi, utylizacji odpadów i rekultywacji terenów,
K_U24 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów

T1A_K02 zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego
Metody dydaktyczne
Forma zajęć: wykład konwencjonalny (tradycyjny)
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laptop, rzutnik multimedialny, tablica magnetyczna
Treści programowe przedmiotu
Odpady – miejsca powstawania, klasyfikacja. Odpady komunalne: charakterystyka jakościowa i ilościowa, metody postępowania – recykling, składowanie, spalanie, kompostowanie, poddawanie pirolizie, odzysk surowców. Odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego, chemicznego – charakterystyka, metody utylizacji i wykorzystania. Osady wodne i ściekowe – charakterystyka, zagospodarowanie, utylizacja. Odpady niebezpieczne (w tym radioaktywne) – ocena ryzyka,składowanie, zagospodarowanie. Podstawowe procesy, operacje i urządzenia do utylizacji odpadów. Racjonalna gospodarka odpadami. Technologie mało-odpadowe i bezodpadowe.
Lokalne i regionalne programy kompleksowego gospodarowania surowcami pierwotnymi i wtórnymi. Aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarki odpadami – w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na wszystkie zadane pytania
ocena dostateczna – student potrafi odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące gospodarki odpadami
ocena dobra - student potrafi odpowiedzieć na rozszerzone pytania dotyczące gospodarki odpadami
ocena bardzo dobra - student potrafi wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tematyki całego wykładu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami
W. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013, poz.21),
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dn. 20 stycznia 2005 r. Dz.U. 2005 Nr 25, poz. 202.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę