Ochrona atmosfery (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Znajomość składu atmosfery oraz przyczyn i skutków emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
C2. Zapoznanie się z prawnymi uwarunkowaniami ochrony atmosfery.
C2. Poznanie instrumentalnych metod oczyszczania gazów odlotowych.
Wymagania wstępne
W1. wiedza z zakresu matematyki na poziomie maturalnym
W2. wiedza z zakresu chemii na poziomie maturalnym
W3. wiedza z zakresu biologii na poziomie maturalnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 student opisuje budowę i skład atmosfery
K_W07 student charakteryzuje rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery
K_W07 student proponuje sposoby oczyszczania gazów odlotowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K02, K_K07 student rozumie wpływ działalności inżynierskiej na jakość powietrza oraz potrzebę informowania społeczeństwa o jego stanie z zachowaniem zasad etyki
Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny i prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Budowa i skład chemiczny atmosfery.
2. Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
3. Przepisy prawne ochrony atmosfery.
4. Przemiany zanieczyszczeń w atmosferze.
5. Podstawowe procesy fizyko-chemiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych.
6. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze.
7. Podstawy instrumentalnych metod oczyszczania gazów odlotowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny. Odpowiedź na 16 pytań z zakresu tematyki zawartej w wykładach. Ocena zależy od liczby odpowiedzi prawidłowych: 3.0 za minimum 12 odpowiedzi, 4.0 za 13 odpowiedzi, 5.0 za minimum 14 prawidłowych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Juda-Rezler K. 2000. Oddziaływanie zanieczyszczeń powierza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej, Warszawa.
Konieczyński J., R. Zarzycki. 2004. Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze.
Mazur M. 2004. Systemy ochrony powietrza, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne AGH, Kraków.
Szklarczyk M. 2001. Ochrona Środowiska, WUWM, Olsztyn.
Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. 2007. Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin