Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Witold Adamowski
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedstawienie studentom podstaw budownictwa, historii budownictwa, elementów budowli i procesu budowlanego.
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw fizyki, chemii, i matematyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W04 zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania
T1A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego
K_U01 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne, chemiczne i biologiczne pomiary zużycia energii cieplnej, spadków ciśnień, parametrów pracy urządzeń, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U15 umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD
K_U16 potrafi zgodnie z zadana specyfikacją zaprojektować oraz zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy lub budowlany
K_U28 umie dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych
Metody dydaktyczne
Pokaz multimedialny, fizyczne badanie elementów budowli, cegieł, pustaków i innych elementów budowli laboratorium w grupach dwuosobowych. W laboratorium znajduje się 4 stanowiska badawcze.
Treści programowe przedmiotu
Przedstawione będą elementy budowli, cegły pełne, kratowe, dziurawki, pustaki,ich charakterystyka parametry fizyczno-chemiczne. Poszczególne elementy będą badane pod względem utrzymania wymiarów fizycznych, parametrów gęstościowych masy, i zdolności przyjmowania wody.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sprawozdania oceniane na punkty oraz kolokwium zaliczeniowe
Ocena bardzo dobra uzyskanie 90% punktów
ocena dobra uzyskanie 70% punktów
Ocena dostateczna uzyskanie 60% punktów
Ocena niedostateczna uzyskanie poniżej 55% punktów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
. H. Michalak, S. Pyrak „Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie” Arkady 2010
2. Budownictwo ogólne, tom 1 „Materiały i wyroby budowlane” Praca zbiorowa pod red. B. Stańczyka Arkady 2009
3. Budownictwo ogólne, tom 2 „Fizyka budowli” Praca zbiorowa pod red. P. Klema Arkady 2009
4. Budownictwo ogólne, tom 3 „Elementy budynków, podstawy projektowania” Praca zbiorowa pod red. L. Lichołai Arkady 2009
5. Budownictwo ogólne, tom 4 „Konstrukcje budynków” Praca zbiorowa pod red. W. Buczkowskiego Arkady 2009
6. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
7. PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych
8. PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem
9. PN-EN 1991-1-4:2008 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Oddziaływania wiatru
10. PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
11. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków
12,Budownictwo ogólne, tom 1. Materiały i wyroby budowlane. Praca zbiorowa pod red. B. Stańczyka. Wyd. Arkady 2009r.
13,Budownictwo ogólne, tom 2. Fizyka budowli. Praca zbiorowa pod red. P. Klema. Wyd. Arkady 2009r.
14,Budownictwo ogólne,tom3.
15, Elementy budynków, podstawy projektowania. Praca zbiorowa pod red. L. Lichołai. Wyd. Arkady 2009r.
16,Budownictwo ogólne, tom 4. Konstrukcje budynków. Praca zbiorowa pod red. W. Buczkowskiego. Wyd. Arkady 2009r.
17,Budownictwo ogólne dla architektów. P. Markiewicz. Wyd. Archi-Plus 2009r.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę