Mechanika i wytrzymałość materiałów (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Volodymyr Popovych
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - edukacja studentów w zakresie podstaw mechaniki i wytrzymałości materiałów na poziomie akademickim.
C2 - nabycie umiejętności aplikacji zdobytej wiedzy.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość rachunku wektorowego i różniczkowo-całkowego.
W2 - znajomość podstaw fizyki akademickiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów przydatną do formułowania i rozwiązywania
prostych zadań z zakresu inżynierii. (K_W07)
2. Student zna podstawowe techniki doświadczalne badania wytrzymałości materiałów stosowane w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich (K_W20)
UMIEJĘTNOŚCI
1.Student potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne, interpretować uzyskane wyniki
i wyciągać wnioski. (K_U01)
2. Student potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne i
eksperymentalne. (K_U02)
3. Student ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
(K_U13)
4. Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. (K_U09)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych osób. (T1A_K01)
2. Student zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na
środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
(T1A_K02)
3. Student potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy.
(T1A_K03)
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane indywidualnie (grupa 2-3 osobowa) przez studentów. Każde ćwiczenie ma indywidualny zestaw przyrządów.
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane przez studentów podczas zajęć:
1. Statyka - warunki równowagi ciał, pomiar sił wypadkowych.
2. Wyznaczanie momentów bezwładności ciał.
3. Momenty sił - zasada działania dźwigni, wyznaczanie wartości sił oraz ramion sił dla różnych układów.
4. Wyznaczanie twardości materiałów z wykorzystaniem twardościomierza.
5. Zapoznanie z maszyną wytrzymałościową.
6. Wyznaczanie modułu Younga w statycznej próbie rozciągania.
7. Pomiary z wykorzystaniem tensometru.
8. Statyczna próba zginania.
9. Zapoznanie z skanerem 3d \"aramis\".
10. Wykorzystanie aramisa w pomiarach wytrzymałościowych.
11. Pomiary wytrzymałościowe z wykorzystaniem młota wahadłowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna
(W) Student zna wybrane pojęcia, prawa i zasady z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów. K_W07
(U) Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednie prawa do analizy i teoretycznego opisu
szczególnych zjawisk wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych. K_W20, K_U02
(K) Student podejmuje próby współpracy w grupie, czynnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje
pozytywny stosunek do przedmiotu. T1A_K03
Ocena dobra
(W) Student wykazuje się bardzo dobrą znajomością pojęć z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów, zna narzędzia i techniki badawcze K_W07, K_W20
(U) Student w dużym stopniu potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne,
interpretować uzyskane wyniki i stosując metody eksperymentalne rozwiązywać zadania
inżynierskie. K_U01
(K) Student potrafi współpracować w grupie, organizować własny warsztat pracy; rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie; w dużym stopniu inspiruje i organizuje proces uczenia się innych osób. T1A_K03, T1A_K01
Ocena bardzo dobra
(W) Student ma bardzo dobrze opanowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie mechaniki
i wytrzymałości materiałów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii K_W07, K_W20
(U) Student wykorzystuje do rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne i
eksperymentalne; planuje, przeprowadza eksperymenty fizyczne, interpretuje uzyskane wyniki i
wyciąga z nich wnioski. K_U01, K_U02, K_U13
(K) Student zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, bardzo dobrze
współpracuje w zespole inspirując i organizując proces uczenia się innych osób T1A_01, T1A_02, T1A_03
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Kowalewski Z. L., „Podstawy wytrzymałości materiałów”, Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, W-wa 2010.
2. Krawczuk M., „Mechanika Ciała Stałego. Wybrane zagadnienia”, Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 2005.
3. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T., „Zadania z wytrzymałości materiałów”, WNT, W-wa 2002.
4. Niezgodziński T., „Zbiór zadań z mechaniki ogólnej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2003.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę