Odwodnienia i nawodnienia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie profilaktyki oraz działań naprawczych w sytuacjach inżynierskiej oraz rolniczej degradacji lokalnego stanu hydrologicznego gruntów.
Wymagania wstępne
W1. wiedza z zakresu gleboznawstwa
W2. Wiedza z zakresu hydrologii
W3. wiedza z zakresu melioracji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 student ma wiedzę w zakresie regulacji stosunków wodnych (nawodnień, osuszeń, retencjonowania wód) przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii wodnych.
K_W18 student zna podstawowe mechanizmy rządzące powierzchniową i podziemną hydrosferą.
K_W22 student ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, charakteryzuje rodzaje i źródła hydrologicznej degradacji gruntu oraz potrafi wskazać sposoby przywracania równowagi wodnej gruntom hydrologicznie zdegradowanym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 student rozumie wpływ działalności inżynierskiej na jakość stanu hydrologicznego gruntu oraz potrzebę informowania społeczeństwa o zagrożeniach z zachowaniem zasad etyki
K_K04 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z optymalnym wyborem metod oceny hydrologicznego stanu gruntu.
Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny i prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Metody przywracania równowagi wodnej gruntom o antropogenicznie zdegradowanym systemie hydrologicznym przez rolnictwo, górnictwo, gospodarkę komunalną.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny. Odpowiedź na 16 pytań z zakresu tematyki zawartej w wykładach. Ocena zależy od liczby odpowiedzi prawidłowych: 3.0 za minimum 12 odpowiedzi, 4.0 za 13 odpowiedzi, 5.0 za minimum 14 prawidłowych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Komisja Europejska 2002. W kierunku strategii tematycznej ochrony gleb. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu ds. Regionów. Bruksela, COM, 2002, 179.
Siuta J. 2000. Ochrona powierzchni ziemi – stan i niezbędne działania. Mat. Kon. Nauk.-Tech.: Ochrona i rekultywacja gruntów. Inżynieria Ekologiczna, 1: 158-183.
Krajewski R., Skawina T., Żuławski Cz. 1969. Hydrologiczno-glebowa metoda szacowania szkód w użytkach rolnych wywoływanych osuszającą działalnością górniczą. Ochr. Ter. Górniczych, 9: 3-10.
Dzieżyc J. 1986. Melioracje jako czynnik kształtowania środowiska przyrodniczego i produkcji rolniczej. Podstawy melioracji rolnych. T.1. PWRiL, Warszawa.
Tomiałojć L. 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin