Bilanse wodne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Volodymyr Cherniuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zrozumienie zasad i potrzeb bilansowania zasobów wodnych
C2 - Znajomość procesów wpływających na bilans zasobów wodnych.
C3 - Zdolność wykorzystania metod bilansowania zasobów wodnych.
Wymagania wstępne
W1 – znajomość zagadnień przedmiotu: Hydrologia
W2 – znajomość zagadnień przedmiotu: Melioracje
W3 – znajomość zagadnień przedmiotu: Nauki o Ziemi
W4 – znajomość zagadnień przedmiotu: Matematyka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student umie opisać procesy determinujące obieg wody w przyrodzie- K_W08
2. student posiada szczegółową teoretyczną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu regulacji stosunków wodnych i bilansowania zasobów wodnych K_W12

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi dokonać identyfikacji zadań inżynierskich związanych z bilansowaniem zasobów wodnych K_U06
2. student potrafi pozyskiwać informacje z innych właściwie dobranych źródeł w zakresie bilansowania zasobów wodnych - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student rozumie potrzebę uczenia się - T1A_K01
2. student zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej - T1A_K02
Metody dydaktyczne
pogadanka wykład / wykład problemowy / wykład z prezentacją multimedialną / analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Repetytorium z hydrologii wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Obszar i okres bilansowy, rodzaje i ogólne zasady sporządzania bilansów wodnych.
3. Składniki bilansu wodnego i metody ich obliczania.
4. Metody obliczania średniego opadu atmosferycznego (opadu nawalnego).
5. Metody obliczania średniego odpływu powierzchniowego.
6. Metody obliczania średniej ewapotranspiracji
7. Metody obliczania średniego odpływu podziemnego.
8. Metody obliczania retencji dla obszaru bilansowego.
9. Metody obliczania średniego odpływu rzecznego dla obszaru bilansowego.
10. Pobory wód powierzchniowych i podziemnych (pozwolenia wodnoprawne).
11. Bilans zlewni kontrolowanej i niekontrolowanej.
12. Bilans wodny zlewni rzeki/potoku.
13. Bilans wodny zlewni jeziora i zbiornika zaporowego (stawu).
14. Bilans wodno-gospodarczy.
15. Bilans wodny Morza Bałtyckiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zasad bilansowania zasobów wodnych oraz nie potrafi zidentyfikować procesów wpływających na wiarygodność bilansów wodnych
(U) - Student nie potrafi dokonać identyfikacji zadań inżynierskich związanych z bilansowaniem zasobów wodnych ani pozyskiwać informacji z innych źródeł
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada niektóre wiadomości dotyczące zasad bilansowania zasobów wodnych oraz potrafi zidentyfikować niektóre procesy wpływające na wiarygodność bilansów wodnych
(U) - Student potrafi dokonać identyfikacji prostych zadań inżynierskich związanych z bilansowaniem zasobów wodnych i pozyskiwać niewielką cześć informacji z innych źródeł
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość zasad bilansowania zasobów wodnych oraz potrafi zidentyfikować większość procesów wpływających na wiarygodność bilansów wodnych
(U)- Student potrafi dokonać identyfikacji większości zadań inżynierskich związanych z bilansowaniem zasobów wodnych i pozyskiwać większość potrzebnych informacji z innych źródeł
(K)- Student potrafi zorganizować własny warsztat pracy, ale ma problem z pracą w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie zasady bilansowania zasobów wodnych oraz potrafi zidentyfikować wszystkie procesy wpływające na wiarygodność bilansów wodnych
(U)- Student potrafi dokonać identyfikacji wszystkich zadań inżynierskich związanych z bilansowaniem zasobów wodnych i pozyskiwać potrzebne informacje z innych źródeł
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną i uczestniczyć w pracach zespołowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ciepielowski A., 1999. Podstawy gospodarowania wodą. SGGW Waszawa
Jaworowska B., Szuster A. Utrysko B., 2008. Hydraulika i Hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Bajkiewicz–Grabowska E., Mikulski Z., 2010, Hydrologia ogólna. PWN. Warszawa

Literatura uzupełniająca
Król Cz., 1999. Hydrologia Wydawnictwo Hortpress. Wydanie II
Lampert W., Sommer U., 2001 Ekologia wód śródlądowych. PWN Warszawa
J. David Allan, 1998. Ekologia wód płynących PWN Warszawa.
Håkanson L. (red.), 1991. Charakterystyka fizjograficzna zlewiska Morza Bałtyckiego. Środowisko Morza Bałtyckiego. Uniwersytet w Uppsali.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin