Termodynamika techniczna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Kwaśnicki
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przyswojenie i zrozumienie podstawowych pojęć termodynamiki technicznej
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość matematyki wyższej
W2- Podstawowa znajomość fizyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma podstawową wiedzę a zakresie matematyki, fizyki i chemii , biologii, matematyki, mechaniki płynów i hydrologii, mechaniki gruntów i geotechniki procesów uzdatniania wody przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu melioracji gruntów, bilansów energii cieplnej, ilości nośnika energii, ilości i jakości powietrza wentylującego w różnego typu obiektach budowlanych
K_W10 posiada szczegółową wiedzę teoretyczną związana z wybranymi zagadnieniami z zakresu wymiany ciepła w stanie ustalonym przez przegrody jednorodne jedno i wielowarstwowe i niejednorodne
K_W20 zna podstawowe techniki doświadczalne termodynamiki technicznej, geochemiczne metody badawcze, podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane w spektrometrii, badania wytrzymałości materiałów stosowane w badaniach biologicznych środowiska oraz wie jak je stosować do rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska, zna zasady projektowania systemów regulujących stosunki wodne w glebie, zna edytor tekstu - MS Word oraz MS Excel niezbędny w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne, chemiczne i biologiczne pomiary zużycia energii cieplnej, spadków ciśnień, parametrów pracy urządzeń, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
K_U09 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie chemii, biologii, biotechnologii, fizyki, matematyki, hydrologii, ochrony i kontroli środowiska; termodynamiki, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Metody dydaktyczne
wykład konwencjonalny (tradycyjny)
Treści programowe przedmiotu
Pojęcia podstawowe termodynamiki.
Bilans substancjalny i energetyczny.
Gazy doskonałe, półdoskonałe i rzeczywiste.
Zasady termodynamiki.
Przemiany i obiegi termodynamiczne.
Przemiany fazowe.
Para wodna jako czynnik termodynamiczny.
Teorie wilgotnego powietrza, parametry wilgotnego powietrza.
Podstawowe przemiany wilgotnego powietrza.
Mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie.
Złożona wymiana ciepła.
Ustalona i nieustalona wymiana ciepła.
Ogólna charakterystyka wnikania ciepła.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na wszystkie zadane pytania
ocena dostateczna – student potrafi odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące termodynamiki technicznej
ocena dobra - student potrafi odpowiedzieć na rozszerzone pytania dotyczące termodynamiki technicznej
ocena bardzo dobra - student potrafi wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tematyki całego wykładu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jan Szargut, Termodynamika techniczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011, Wiśniewski S., Termodynamika techniczna, WNT Warszawa, 2009.
H. Górniak, Jan Szargut, Anna Guzik, Zadania z termodynamiki technicznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,2011
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin