Chemia produktów naturalnych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Wasąg
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z klasyfikacją związków chemicznych pochodzenia naturalnego
C2 - zapoznania z podstawowymi właściwościami produktów pochodzenia naturalnego
C3 - zapoznania z wykorzystaniem produktów pochodzenia naturalnego
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza z zakresu chemii
W2 - podstawowa wiedza z zakresu biologii
W3 - podstawowa wiedza z zakresu fizyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma podstawową wiedzę w zakresie chemii, biologii związków i produktów pochodzenia naturalnego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie chemii, biologii, biotechnologii i potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
K_U13 ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T1A_K02 zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Metody dydaktyczne
Wykład
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do chemii związków naturalnych
2. Aminokwasy
3. Peptydy
4. Białka
5. Cukry
6. Lipidy
7. Alkaloidy
8. Steroidy
9. Terpenoidy
10. Pochodzenie i badanie surowców roślinnych
11. Substancje naturalne i surowce farmakognostyczne
12. Przegląd chemotaksonomiczny roślin i surowców farmakognostycznych
13. Przegląd farmakologiczno-terapeutyczny surowców i substancji roślinnych
14. Leki - informacje podstawowe
15. Kosmetyki - informacje podstawowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna - nieobecność ponad 50% i mniej niż 50% na egzaminie lub końcowej pracy zaliczeniowej
Ocena dostateczna - wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie 50% lub końcowej pracy zaliczeniowej
Ocena dobra - wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie 75% lub końcowej pracy zaliczeniowej
Ocena bardzo dobra - wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie powyżej 75% lub końcowej pracy zaliczeniowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Kohlmünzer S. \"Farmakognozja\", Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2007 Wydanie V unowocześnione lub wydania starsze i nowsze)
2. Kołodziejczyk A. \"Naturalne związki organiczne\" wyd. PWN, Warszawa (2013) - starsze lub nowsze wydanie
3. Mutschler E. i in. \"Farmakologia i toksykologia\" wyd. MedPharm Polska (2013)
4. Berg J. i in. \"Biochemia\", wyd. PWN, Warszawa (2009) lub inne
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę