Seminarium (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Sylwia Terpiłowska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 -: Program seminarium ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej. Obejmuje akceptację tematu pracy zaproponowanej przez promotora wraz ze studentem. Zapoznanie się studentów z zasadami pisania prac dyplomowych zgodnie z wytycznymi. Zbieranie najnowszej literatury na wskazany temat i przedstawienie promotorowi, co ułatwi rozwiązanie wybranych problemów z zakresu zaproponowanego tematu pracy i pozwoli na ocenę umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Przygotowanie wstępnego referatu (podstawowe i rozszerzone wiadomości z zakresu podanego tematu pracy). Stopniowe pisanie kolejnych rozdziałów pracy i przedstawienie na zajęciach co pozwoli określić cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji. Zapoznanie studenta z zasadami pisania, redagowania i prezentowania prac
naukowych,

- ostateczny cel to gotowa praca inżynierska.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień dotyczących proponowanych tematów prac dyplomowych
W2- wymagania dotyczące wiedzy o materii organicznej gleby; erozji gleb, zanieczyszczenia powietrza w Polsce
W3- wymagania dotyczące wiedzy o deforestacji czyli wylesianiu oraz o zalesianiu gruntów porolnych; zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych związkami ropopochodnymi.
w4-wiedza na temat oddziaływania czynników katastroficznych; ; problemy degradacji torfowisk w Polsce oraz wypracowanie metod ich ochrony i regeneracji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_U02 potrafi wykorzystać do rozwiązywania zadań inżynierskich metody biologiczne analityczne oraz eksperymentalne
K_U03 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U04 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich; K_W22 ma podstawowa wiedzę niezbędna do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynieryjnej pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
K_W24 ma podstawową wiedzę dotyczącą zintegrowanych systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej; K_W14 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu chemii, geografii, ochrony środowiska i biotechnologii, mechanizmach zmian globalnych zachodzących w środowisku oddziaływania inwestycji na środowisko ;
T1A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T1A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego
T1A_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Metody dydaktyczne
Seminarium prowadzone przy pomocy posterów oraz prezentacji multimedialnych - wstępne przedstawienie przez promotora niezbędnych informacji, wiadomości na każdy zaproponowany temat prac inżynierskich, cenne wskazówki. Analizowanie przez studentów swoich najnowszych, zebranych publikacji i próba redagowania tekstu.
Pomoce dydaktyczne: zebrana najnowsza literatura: publikacje, postery, atlasy, książki, laptop i rzutnik.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu jak najbardziej zapewniają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność na seminariach, aktywny udział w dyskusjach, zebranie najnowszej literatury i publikacji na wybrany temat pracy, przygotowanie i zaliczenie prezentacji oraz dyskusja, przedstawienie promotorowi spisu treści planowanej pracy, a następnie stopniowo kolejnych napisanych rozdziałów pracy, dyskusja i naniesienie poprawek zaproponowanych przez promotora, oddanie pracy do sprawdzenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską – poradnik dla studentów Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005.
2. Sójka Z., Popow G., Zawal W., Poradnik pisania prac dyplomowych, 2007 Gdańsk.
3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. Krótki przewodnik po metodologii pisania prac dyplomowych, wydawnictwo CeDeWu, 2008.
Literatura uzupełniająca w zależności od wybranego tematu badań:
Treści te dotyczą zadanych tematów prac: erozja gleb, zalesienie terenów porolnych; przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleb i sposoby ich oczyszczania; podatność środowiska glebowego na oddziaływanie czynników katastroficznych; rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł pogórniczy; skutki degradacji gleb i wypracowanie metod ich rekultywacji; rola glebowych związków organicznych w degradacji pestycydów w glebie; związki próchniczne jako wskaźnik antropogenizacji gleb
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem