Odwodnienia i nawodnienia (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Stachyra
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
CELE PRZEDMIOTU
-Zapoznanie studentów z systemami odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych.
-zdobycie przez studentów umiejętności doboru i projektowania kompleksowego systemu odwodnienia i nawodnienia dla różnych potrzeb.
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z hydrologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Efekty kształcenia
wiedza
K_W07 ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii, ochrony środowiska, hydrologii, mechaniki płynów, mechaniki i wytrzymałości materiałów, geochemii geologii, geotechniki, gleboznawstwa, nauk o ziemi, zagrożeń i poziomu degradacji środowiska, składowisk odpadów, gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii
K_W08 ma podstawową wiedzę a zakresie matematyki, fizyki i chemii , biologii, matematyki, mechaniki płynów i hydrologii, mechaniki gruntów i geotechniki procesów uzdatniania wody przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu melioracji gruntów, bilansów energii cieplnej, ilości nośnika energii, ilości i jakości powietrza wentylującego w różnego typu obiektach budowlanych
K_W09 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą procesy biologiczne leżące u podstaw inżynierii środowiska, o cyklu życia urządzeń związanych z technologią oczyszczania ścieków, rekultywacji terenów i unieszkodliwiania oraz przetwarzania odpadów, zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników, obejmującą gazy doskonałe, rzeczywiste oraz zasady termodynamiki, równania hydrostatyki i zasady spektrometrii
K_W12 posiada szczegółową teoretyczną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu regulacji stosunków wodnych -i melioracji , nawadniania, osuszania i retencjonowania wód opadowych
K_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu zagadnień związanych z melioracja gruntów oraz rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej mechaniką gruntów (zjawisk występujących w gruncie stanowiącym podłoże budowli) oraz rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej
K_W18 posiada podstawową wiedzę do oceny przedsięwzięć polegających na: regulacji rzek i potoków, retencjonowania wód opadowych
K_W19 ma podstawową wiedzę o powiązaniu bezpiecznego składowania odpadów i posadowienia budowli z własnościami fizycznymi i fizykochemicznymi gruntu (przepływ wody w gruncie, przemarzanie gruntu itd.)



umiejętności

K_U08 potrafi zaprojektować podstawowe urządzenia i ciągi technologiczne związane z instalacjami sanitarnymi, utylizacji odpadów i rekultywacji terenów,
K_U09 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie chemii, biologii, biotechnologii, fizyki, matematyki, hydrologii, ochrony i kontroli środowiska; termodynamiki, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
_U23 potrafi ocenić przedsięwzięcie polegające na regulacji stosunków wodnych, melioracji i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz zna ich efekty i korzyści dla środowiska biznesowego i przyrodniczego
_U31 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania praktycznych zagadnień związanych z melioracją i regulacja stosunków wodnych

Kompetencje społeczne

T1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Metody dydaktyczne
Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem laptopa oraz rzutnika multimedialnego.
Treści programowe przedmiotu
Właściwości fizyczne i chemiczne wody. Obieg wody w przyrodzie. Zakres działań odwodnieniowych i nawodnieniowych. Charakterystyka zjawisk towarzyszących filtracji wody w gruncie, zjawiska towarzyszące i skutki. Przyczyny podtopień terenów zurbanizowanych (naturalne i sztuczne) i sposób ich usuwania. Zasoby wodne Polski, a zapotrzebowanie w rolnictwie. Przyczyny występowania niedostatków wody w gruncie i sposoby ich usuwania. Powierzchniowe i podziemne sposoby odwodnień i nawodnień. Rodzaje drenaży: lokalizacja, zasady konstrukcji, obliczenia hydrauliczne, spadki, średnice, dobór materiałów, zasady doboru obsypki. Odprowadzenie ujętych wód: wybór odbiornika, odprowadzenie grawitacyjne, odprowadzenie ciśnieniowe (obliczenia hydrauliczne, dobór pomp). Odwodnienie powierzchni utwardzonych. Zapotrzebowanie na wodę do nawodnień. Rozwiązania techniczne nawodnień. Ujęcia wód do nawodnień. Wymagania formalno-prawne odnoszące się do odwodnień i nawodnień oraz ich wpływ na środowisko.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
KRYTERIA OCENY W ODNIESIENIU DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekt kształcenia

1.Wiedza:
Ocena niedostateczna: Student nie posiada wiedzy o systemach odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych.
Ocena dostateczna: Student posiada ogólną wiedzę o systemach odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych.
Ocena dobra: Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu systemów odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych.
Ocena bardzo dobra: Student posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę o systemach odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na zajęciach oraz wykorzystać ją w zadaniach praktycznych.

2. Umiejętności
Ocena niedostateczna: student nie rozumie podstawowych wiadomości o systemach odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych. Nie posiada zdolności doboru i projektowania kompleksowego systemu odwodnienia i nawodnienia dla różnych potrzeb.
Ocena dostateczna: student w stopniu minimalnym rozumie treść zajęć. Z pomocą prowadzącego analizuje podstawowe treści na temat systemów odwodnień w różnych dziedzinach budownictwa i na terenach zurbanizowanych. W stopniu zadowalającym potrafi dobierać i projektować kompleksowo system odwodnienia i nawodnienia dla różnych potrzeb.
Ocena dobra: student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny korzystać z niej na zajęciach. Dobrze radzi sobie z dobieraniem i projektowaniem kompleksowym systemu odwodnienia i nawodnienia dla różnych potrzeb. Potrafi analizować i interpretować projekty.
Ocena bardzo dobra: Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu). Doskonale radzi sobie z projektowaniem kompleksowego system odwodnienia i nawodnienia dla różnych potrzeb. Samodzielnie planuje i projektuje systemy nawodnień i odwodnień.

3. Kompetencje społeczne.
Ocena niedostateczna: student nie potrafi myśleć i działać. Nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy.
Ocena dostateczna: student uczestniczy w zajęciach jednak jego postawa jest bierna pozbawiona kreatywności i zaangażowania
Ocena dobra: student aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest zaangażowany i ciekawy powierzonych mu zadań.
Ocena bardzo dobra: student w sposób kreatywny uczestniczy w zajęciach. Z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Zakaszewski Cz., 1964. Melioracje wodne. Odwadnianie. Tom I. PWRiL Warszawa.
2. Zakaszewski Cz., 1964. Melioracje wodne. Nawadnianie. Tom II. PWRiL Warszawa.
3. Bajkiewicz–Grabowska E., Mikulski Z., 2010, Hydrologia ogólna. PWN. Warszawa
4. Jaworowska B., Szuster A. Utrysko B., 2008. Hydraulika i Hydrologia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
5. Ostromęcki J., 1973. Podstawy melioracji nawadniających. PWN Warszawa.
6. Schroeder G., 1972.Melioracje wodne w rolnictwie. Wydawnictwo Arkady Warszawa.
7. Lampert W., Sommer U., 2001 Ekologia wód śródlądowych. PWN Warszawa
8. J. David Allan, 1998. Ekologia wód płynących PWN Warszawa.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę