Podstawy geologii i geotechniki (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Alicja Księżopolska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - rozpoznawanie skał i minerałów, korzystanie z kolekcji minerałów świata
C2 – Dzieje Ziemi, dokładana analiza, charakterystyka kolejnych epok geologicznych
C3 –zapoznanie się z metodą poboru próbek gruntów i skał do badań laboratoryjnych
C4-laboratoryjne badania próbek gruntów i skał metodami dostępnymi w laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska i Inżynierii Materiałowej : badania parametrów fizycznych i fizykochemicznych gruntów (skład granulometryczny, wilgotność , zawartość substancji organicznej, porowatość- prostą metodą wagową -rachunkową, ponieważ nie dysponujemy porozymetrem rtęciowym, pojemność sorpcyjną , zawartość CaCO3, powierzchnia właściwa gleby metodą adsorpcji pary wodnej z wykorzystaniem suszarek próżniowych i naczynek wagowych, testy przewodnictwa cieplnego gruntu oraz przewodnictwa właściwego gruntów
Wymagania wstępne
W1- wiedza z Nauk o Ziemi i Podstaw Geologii i geotechniki z semestru zimowego; W2- Wiedza ze znajomości minerałów - ich właściwości; W3- wiedza z zakresu znajomości tablicy stratygraficznej jako podstawy geologii historycznej; W4- wiedza z zakresu poboru prób glebowych i skalnych do analizy laboratoryjnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W07 ma wiedzę w zakresie, geochemii geologii, geotechniki, gleboznawstwa, nauk o ziemi, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska
K_W14 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu geografii, ochrony środowiska i biotechnologii, mechanizmach zmian globalnych zachodzących w środowisku oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze
K_W20 zna podstawowe geochemiczne metody badawcze, podstawowe metody, techniki, znajomość sprzętu geologicznego i geotechnicznego oraz wie jak je stosować do rozwiązywania prostych zadań z zakresu geologii i inżynierii środowiska
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
K_U13 ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
K_U18 potrafi planować i przeprowadzić eksperyment w tym pomiary geologiczne i interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) ; T1A_K02 zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K03 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
T1A_K04 potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, m.in. przy sporządzaniu raportów środowiskowych, projektowaniu urządzeń technicznych
Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, kolekcji mineralów świata, laptopa, rzutnika multimedialnego, atlasów, posterów oraz referatów prezentowanych przez studentów i analizy laboratoryjne próbek gruntów i skał w specjalistycznej pracowni przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury badawczej dostępnej w naszych laboratoriach z wykorzystaniem sprzętu szklanego i metalowego i niezbędnych odczynników chemicznych.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu pokrywają się z nazwą przedmiotu i zapewniają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia oraz obejmują utrwalenie prezentowanej na wykładzie tematyki poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu budowy wnętrza Ziemi, rozpoznawania skał, minerałów i skamieniałości, powtórzenie i utrwalenie wiadomości o skałach i minerałach, rozwiązywanie testów z zakresu dokładnej analizy dziejów Ziemi (tablica stratygraficzna). (Geologia historyczna ). Badania laboratoryjne (prametry fizyczne i fizykochemiczne takie jak: skład granulometryczny, wilgotność , zawartość substancji organicznej, porowatość- prostą metodą wagową -rachunkową, ponieważ nie dysponujemy porozymetrem rtęciowym, pojemność sorpcyjną , zawartość CaCO3, powierzchnia właściwa gleby metodą adsorpcji pary wodnej z wykorzystaniem suszarek próżniowych i naczynek wagowych, testy przewodnictwa cieplnego gruntu oraz przewodnictwa właściwego gruntu (wszystko w specjalistycznej pracowni przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury badawczej z wykorzystaniem sprzętu szklanego i metalowego i niezbędnych odczynników chemicznych i badania terenowe -sposoby pobierania próbek gruntów do analiz laboratoryjnych).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na ocenę dostateczną:
W- Student posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy wnętrza Ziemi
U1- Potrafi posługiwać się sprzętem geologicznym
U2- Student posiada wiedzę o minerałach i skałach
K1- Znajomość tablicy stratygraficznej.

Wymagania na ocenę dobrą:
W- Student opisuje i analizuje podstawowe procesy egzo i endogeniczne
U1- Interpretuje tablicę stratygraficzną
U2- Prowadzi obserwacje minerałów i skał
U3- Wykonuje samodzielnie rozwiązuje testy z geologii historycznej (przewodnik do ćwiczeń z geologii)
K1- Student aktywnie uczestniczy z w zajęciach oraz chętnie korzysta z podanej literatury.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą:
W- Student ma ugruntowaną wiedzę z zakresu geologii i geotechniki
U1- Potrafi powiązać posiadaną wiedzę z pokrewnymi dziedzinami nauki. Planuje i przeprowadza badania w terenie oraz interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski.
U2- Ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
K1- Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykorzystuje różne źródła informacji z zakresu geologii i geotechniki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. „Geologia dynamiczna” Mizerski W. Wyd. PWN, Warszawa, 2007.
2. „Podstawy geologii strukturalnej (struktury fałdowe) R. Kuzak, J. Zaba. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
3. „Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy” J. Pieczonka, A. Piestrzyński, I. Prańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, monografia, 2011
4. „Geologia Polski”(dla geografów) W. Mizerski, WN PWN, 2005.
5. Geologia historyczna
5. „Przewodnik do ćwiczeń z geologii” pod redakcją Włodzimierza Mizerskiego (wydanie pierwsze i drugie), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009
5. „ Katastrofy przyrodnicze, M. Graniczny, W. Mizerski, 2009.
6. Podstawy geologii. Praca zbiorowa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1988.
7.Geologia inżynierska w inżynierii środowiska. M. Plewa, Wyd. Politechnika Krakowska, 1999
8. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. Namieśnik J., Jamrogiewicz Z., Pilarczyk M., Morres L.
Chemiczne metody analizy ilościowej . wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Cygański A. 2005.
Wstęp do chemicznej analizy minerałów i skał. Wydawnictwo- Uniwersytet Śląski, Katowice 1980, Mroczek M.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę