Podstawy geologii i geotechniki (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Alicja Księżopolska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie wiedzy geologicznej w stopniu wystarczającym do dalszego kształcenia
C2 - zapoznanie studentów z podstawowymi czynnościami w laboratorium chemiczno-geologicznym w postaci praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych z geologii i geotechniki przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych.
Wymagania wstępne
W1- Wiedza ogolna z zakresu geografii na poziomie maturalnym
W2- Wiedza ogólna z zakresu chemii na poziomie maturalnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_1 - Student ma wiedzę w zakresie, geochemii geologii, geotechniki, gleboznawstwa, nauk o ziemi, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii środowiska (K_W07)
W_2 - Student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu geografii, ochrony środowiska i biotechnologii, mechanizmach zmian globalnych zachodzących w środowisku oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (K_W14)
W_3 - Student zna podstawowe geochemiczne metody badawcze, podstawowe metody, techniki, znajomość sprzętu geologicznego i geotechnicznego oraz wie jak je stosować do rozwiązywania prostych zadań z zakresu geologii i inżynierii środowiska (K_W20)
UMIEJĘTNOŚCI
U_1 - potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla kontroli środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia (K_U07)
U_2 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać (K_U09)
U_3 - potrafi planować i przeprowadzić eksperyment w tym pomiary geologiczne i interpretować uzyskane wyniki, wyciągać wnioski (K_U18)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_1 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwęgleniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego (T1A_K06);
K_2 - potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych (T1A_K03)
K_3 - potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, m.in. przy sporządzaniu raportów środowiskowych, projektowaniu urządzeń technicznych (T1A_K04)
Metody dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, kolekcji mineralów świata, laptopa, rzutnika multimedialnego, atlasów, posterów oraz referatów prezentowanych przez studentów i analizy laboratoryjne próbek gruntów i skał w specjalistycznej pracowni przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury badawczej dostępnej w naszych laboratoriach z wykorzystaniem sprzętu szklanego i metalowego i niezbędnych odczynników chemicznych.
Treści programowe przedmiotu
1. Treści programowe przedmiotu zapewniają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i pokrywają się z nazwą przedmiotu.
2. Monitoring środowiska gruntowo-wodnego;
3. Analizy fizykochemiczne gruntów; ciężar objętościowy,
4. Porowatość metodą wagowo-rachunkową;
5. Powierzchnia właściwa gruntu metodą adsorpcji pary wodnej z wykorzystaniem suszarek próżniowych i naczynek wagowych,
4. Testy przewodnictwa właściwego gruntu;
5. Przenikalność magnetyczna gruntów
6. Analizy laboratoryjne przeprowadzone w specjalistycznej pracowni chemiczno-geologicznej z wykorzystaniem sprzętu szklanego i metalowego i niezbędnych odczynników chemicznych.
6. Opisy przekrojów i profili geologicznych,
7. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na laboratoriach i zaliczone na ocenę kolokwium
Wymagania na ocenę niedostateczną:
(W) - student nie ma wiedzy na temat omawianego materiału z geologii i geotechniki
(U) - Student nie potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz nie potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP; nie potrafi rozpoznać podstawowego sprzętu geologicznego i nie potrafi posługiwać się kompasem geologicznym; nie potrafi planować i przeprowadzać eksperymentów , ani nie potrafi interpretować wyników ani wyciągać wniosków; nie potrafi rozpoznawać i badać podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych skał i minerałów; nie potrafi wykonać podstawowej mineralogii eksperymentalnej; nie potrafi określić wieku względnego i bezwzględnego skał; nie potrafi zbadać właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów przy wykorzystaniu podstawowego sprzętu szklanego i metalowego oraz odczynników chemicznych;
(K) - Student nie potrafi współdziałać w grupie
Ocena dostateczna:
(W) - student zna wybrane zagadnienia w zakresie omawianego materiału z geologii i geotechniki
(U) - Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP; potrafi rozpoznać podstawowy sprzęt geologiczny i potrafi posługiwać się kompasem geologicznym; potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, potrafi interpretować wyniki oraz wyciągać wnioski; potrafi rozpoznawać i badać podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne skał i minerałów; potrafi wykonać podstawąj mineralogię eksperymentalną; potrafi określić wieku względny i bezwzględny skał; potrafi zbadać właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów przy wykorzystaniu podstawowego sprzętu szklanego i metalowego oraz odczynników chemicznych;
(K) - Student potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych.
Wymagania na ocenę dobrą:
W- Student zna większość zagadnień w zakresie bezpiecznej pracy w laboratorium chemiczno-geologicznym, w tym z wybranymi niebezpiecznymi odczynnikami. Umie rozpoznać większość minerałów i określić ich właściwości fizyczne i mechaniczne, zna zagadnienia z mineralogii eksperymentalnej; posiada wiedzę w zakresie określania wieku względnego i bezwzględnego skał, posiada wiedzę w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów.
(U) - Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnymi potrafi pracować z substancjami chemicznymi zgodnie z zasadami BHP, potrafi planować i przeprowadzać większość eksperymentów , interpretować uzyskane wyniki badań , wyciągać wnioski; Student potrafi określić większość właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów (zagęzczenie, plastyczność) przy wykorzystaniu odczynników chemicznych oraz sprzętu szklanego i metalowego.
(K) - Student potrafi pracować w grupie podczas wykonywania doświadczeń, potrafi określić i zhierarchizować priorytety służące wykonaniu określonego doświadczenia, rozwiązania problemu.
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:
(W) - Student ma ugruntowaną wiedzę z zakresu geologii i geotechniki, zna wszystkie wymagane terminy z zakresu geologii i geotechniki.
(U) - Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze wymagane do pracy w laboratorium chemiczno-geologicznym.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu do którego należy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. „Geologia dynamiczna” Mizerski W. Wyd. PWN, Warszawa, 2007.
2. „Podstawy geologii strukturalnej (struktury fałdowe) R. Kuzak, J. Zaba. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
3. „Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy” J. Pieczonka, A. Piestrzyński, I. Prańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, monografia, 2011
4. „Geologia Polski”(dla geografów) W. Mizerski, WN PWN, 2005.
5. Geologia historyczna
5. „Przewodnik do ćwiczeń z geologii” pod redakcją Włodzimierza Mizerskiego (wydanie pierwsze i drugie), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009
5. „ Katastrofy przyrodnicze, M. Graniczny, W. Mizerski, 2009.
6. Podstawy geologii. Praca zbiorowa. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1988.
7.Geologia inżynierska w inżynierii środowiska. M. Plewa, Wyd. Politechnika Krakowska, 1999
8. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. Namieśnik J., Jamrogiewicz Z., Pilarczyk M., Morres L.
Chemiczne metody analizy ilościowej . wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Cygański A. 2005.
Wstęp do chemicznej analizy minerałów i skał. Wydawnictwo- Uniwersytet Śląski, Katowice 1980, Mroczek M.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę