Hydrologia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w hydrosferze oraz antropogenicznych oddziaływań na te procesy.
Wymagania wstępne
Znajomość chemii i nauk o Ziemi oraz ogólna wiedza o środowisku przyrodniczym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma wiedzę w zakresie hydrologii przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii.
K_W22 ma podstawowa wiedzę niezbędna do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynieryjnej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T1A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Metody dydaktyczne
Wykład i prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
Geneza, zasoby i krążenie wody w przyrodzie. Fizyczno-chemiczne i biologiczne właściwości wody. Wskaźniki jakości oraz indeksy wody. Naturalne procesy hydrologiczne na lądzie (opady, parowanie, odpływ powierzchniowy i podziemny, retencja) i antropogeniczne oddziaływania na przebieg tych procesów. Charakterystyka przestrzeni hydrogeologicznej. Zasilanie i drenaż wód podziemnych. Naturalne czynniki i procesy kształtujące fizyczno-chemiczny oraz organoleptyczny stan wód podziemnych. Zagrożenia zasobów wód podziemnych. Transport zanieczyszczeń w wodach podziemnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny. Odpowiedź na 16 pytań z zakresu tematyki zawartej w wykładach. Ocena zależy od liczby odpowiedzi prawidłowych: 3.0 za minimum 12 odpowiedzi, 4.0 za 13 odpowiedzi, 5.0 za minimum 14 prawidłowych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. 2011. Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Chełmicki W. 2012. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Macioszczyk A. (red.) 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin