Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujace się pomocą i pracą socjalną (zajęcia terenowe) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Karolina Komsta-Tokarzewska
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest:
C1- zapoznanie studenta ze specyfiką jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia;
C2- zapoznanie studentów ze strukturą i organizacją placówek wsparcia społecznego, rodzajem świadczonych usług, specyfiką rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym;
C3- zebranie materiałów i narzędzi umożliwiających realizację praktyk w w/w zakresie.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu pracy socjalnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna cele praktyki studenckiej NR1A_W18
2. Zna zasady i regulaminy obowiązujące w instytucji w której praktyka jest odbywana NR1A_W16
3. Zna procedury i zadania realizowane w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną NR1A_W18

UMIEJĘTNOŚCI
1. Umie wykonywać czynności administracyjne NnR1_U01
2. Umie opracować plan prac z klientem NR1A_U02, NR1A_U03, NR1A_U10, NR1A_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest wrażliwy na problemy klienta NR1A_K08
Metody dydaktyczne
Metody oglądowe, pogadanka
Treści programowe przedmiotu
Zakres zajęć obejmuje następujące treści:
1. Jednostki pomocy społecznej i organizacje zajmujące się pomocą i pracą socjalną
1.1 Cele
1.2. Zadania
1.3. Formy oferowanej pomocy
1.4. Zasady funkcjonowania.
2. Spotkania z pracownikami socjalnymi oraz specjalistami z zakresu pracy socjalnej.
3. Uczestniczenie w spotkaniach z petentami Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Przygotowane sprawozdania z każdego spotkania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - student nie zna podstaw funkcjonowania jednostek pomocy społecznej i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną; student nie posiada elementarnej wiedzy na temat istoty i celu pracy pracownika socjalnego.
(U) - student nie posiada kluczowych umiejętności przedmiotowych do pracy z klientem; nie potrafi wykorzystać posiadanej wiedzy w pracy z klientem; nie potrafi sporządzić konspektu zajęć.
(K) - student nie wykazuje postawy rzetelnej i odpowiedzialnej w realizowaniu powierzonych mu zadań i obowiązków; nie wywiązuje się z powierzonych mu działań i obowiązków.

Ocena dostateczna:
(W) - student posiada szczątkową wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek pomocy społecznej i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalna, celów i zadań, które w/w jednostki realizują.
(U) - student posiada braki w umiejętnościach pracy z klientem, posiadana przez studenta wiedza jest niewystarczająca do planowania i organizowania pracy z klientem; potrafi sporządzić konspekt zajęć, ale jest on niedbały i zawiera braki.
(K) - student jest mało rzetelny w realizowaniu powierzonych mu zadań i obowiązków.

Ocena dobra:
(W) - student posiada podstawową wiedzę z zakresu działania i organizacji jednostek pomocy społecznej i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną.
(U) - student posiada podstawowe umiejętności do pracy z klientem; potrafi sporządzić konspekt zajęć.
(K) - student jest rzetelny w realizowaniu powierzonych mu zadań i obowiązków, ale nie wywiązuje się ze wszystkich powierzonych mu zadań i obowiązków.

Ocena bardzo dobra:
(W) - student posiada szeroką wiedzę z zakresu pracy socjalnej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.
(U) - student posiada kluczowe umiejętności do pracy z klientem i potrafi je praktycznie zastosować; potrafi sporządzić konspekt zajęć spełniający wszystkie wymogi formalne.
(K) - student jest rzetelny solidny i odpowiedzialny w realizowaniu powierzonych mu zadań i obowiązków; jest aktywny i kreatywny w działaniach na rzecz małżeństwa i rodziny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
I. Literatura podstawowa
J. Brągiel, Rodzina obszarem pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 11-18;
U. Kazubowska, Nowe wymiary pracy socjalnej z rodziną w Polsce – stan aktualny i kierunki przemian, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 59-74;
M. Kozak, Socjologiczne podejście w pracy socjalnej z rodziną, [w:] Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia, red. M. Sędzicki, Warszawa 2012, s. 33-52;
D. Szarkowicz. Przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin wyzwaniem dla pracy socjalnej, w: Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 95-102;
J. Matejek, Problemy współczesnej rodziny jako wyzwanie dla pracy socjalnej, w: Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 129-136;
M. Sędzicki, Praca socjalna formą aktywnego wspierania rodziny i dziecka, [w:] Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej, red. M. Sędzicki, Warszawa 2010, s. 9-23;
M. Kozak, Profilaktyka w obszarze pracy socjalnej na rzecz rodziny i dziecka, [w:] Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej, red. M. Sędzicki, Warszawa 2010, s. 29-40.

II. Literatura uzupełniająca
F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984;
M. Jamrożek, Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 45-58;
E. Jarosz, Interwencje wobec problemu krzywdzenia dzieci w rodzinie – niektóre uwagi i rekomendacje dla pracy socjalnej, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 37-44,
A. Kurcz, Przygotowanie pracowników socjalnych do udzielania wsparcia społecznego rodzinom zastępczym, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 25-36;
J.A, Pielkowska, Nowa postawa wobec osób starszych w rodzinie, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 19-25;
M. Sędzicki, Wybrane aspekty polskiej polityki prorodzinnej, [w:] Rodzina i dziecko. Wybrane elementy wsparcia, red. M. Sędzicki, Warszawa 2012, s. 7-32;
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979; K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Warszawa 1991;
E. Sierankiewicz, J. Piotrowska, Pomoc instytucjonalna nieletnim matkom w kierunku ich usamodzielnienia, [w:] Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 103-112; A. Krasnodębska, Zmiana społecznej roli kobiety we współczesnej rodzinie, w: Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004, s. 121-128;
B. Kucharska, Instytucje i organizacje wsparcia społecznego – usługi i lokalne systemy wsparcia wobec rodziny i dziecka, [w:] Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej, red. M. Sędzicki, Warszawa 2010, s. 24-28;
U. Lidia, Niektóre aspekty pracy socjalnej z rodziną w kontekście pracy zespołowej, [w:] Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej, red. M. Sędzicki, Warszawa 2010, s. 41-54;
M. Łuczyńska, Praca socjalna z rodziną przemocową – aspekty prawne, badania, teoria, przegląd wybranych metod, [w:] Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej, red. M. Sędzicki, Warszawa 2010, s. 55-71;
E. Wolska, Interwencja kryzysowa – w teorii i praktyce pracy socjalnej, [w:] Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej, red. M. Sędzicki, Warszawa 2010, s. 91-101;
E. Grudziewska, Mediacje rodzinne w pracy socjalnej, [w:] Rodzina i dziecko w obszarze pracy socjalnej, red. M. Sędzicki, Warszawa 2010, s. 102-109;
M. Sędzicki, Rodzina problemowa, a system wsparcia środowiskowego w ramach pomocy społecznej, [w:] Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, red. M. Sędzicki, Waszawa 2008/2009, s. 52-60.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę