Diagnoza środowiska społecznego (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Zaborowska
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - uzyskanie przez studentów wiedzy o istocie i znaczeniu diagnozowania i metod diagnozy dla praktyki życia zawodowego
C2- zapoznanie z prawidłowościami procedury diagnostycznej, z metodami, technikami i wybranymi narzędziami badawczymi
C3- zdobycie umiejętności przeprowadzania prób diagnozowania określonych obszarów środowiska rodzinnego i społecznego
Wymagania wstępne
W1. znajomość podstaw pedagogiki społecznej
W2. znajomość podstawowych zagadnień socjologii i pracy socjalnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. ma podstawową wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska rodzinnego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny - PS1A_W03
2. ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu diagnozy, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody - PS1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pomocowej i pracy socjalnej; rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego - PS1A_U01
2. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów pomocowych, opiekuńczych - PS1A_U04
3. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu dokonania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności w pracy socjalnej - PS1A_U05
4. potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; podejmuje zadanie ustawicznego kształcenia - PS1A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - PS1A_K07
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, pogadanka, dyskusja, metoda problemowa, praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
1. Geneza i rozwój diagnostyki środowiska społecznego.
2. Teoretyczne podstawy diagnostyki środowiska społecznego.
3. Pojęcie diagnozy, rodzaje i typy diagnoz społecznych.
4. Koncepcje diagnozy (badań diagnostycznych) w wybranych dyscyplinach naukowych.
5. Przedmiot badań diagnostycznych w poszczególnych środowiskach społecznych – rodzina, środowisko lokalne, środowisko rówieśnicze, stowarzyszenia społeczne itp.
6. Problemy etyczne diagnozy i diagnosty
7. Procedura diagnostyczna, metody, techniki i wybrane narzędzia badawcze
8. Funkcje diagnozy. Znaczenie diagnozy rozwiniętej w postępowaniu celowościowym.
9. Zastosowanie diagnozy w działaniu socjalno - edukacyjnym, w działaniu edukacyjno - kulturalnym i innych.
10. Warsztat i narzędzia diagnosty.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) student nie posiada podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania środowiska rodzinnego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny oraz nie posiada podstawowej wiedzy na temat projektowania i przeprowadzenia diagnozy, metod, technik i narzędzi badawczych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy w środowisku społecznym.

(U) student nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, nie potrafi dokonać analizy w kontekście funkcjonowania rodziny; nie potrafi dokonać właściwej analizy i interpretacji programów pomocowych i opiekuńczych; nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu dokonania diagnozy środowiska społecznego; nie potrafi dokonać analizy własnych działań i nie podejmuje prób dalszego kształcenia się.

(K) student nie jest świadomy potrzeby aktywnego uczestnictwa w instytucjach pomocowych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.

Ocena dostateczna
(W) student posiada podstawową lecz nieusystematyzowaną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska rodzinnego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny oraz posiada podstawową wiedzę na temat projektowania i przeprowadzenia diagnozy, metod, technik i narzędzi badawczych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy w środowisku społecznym.

(U) student w wymiarze dostatecznym potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych , potrafi dokonać analizy w kontekście funkcjonowania rodziny; potrafi dokonać analizy własnych działań i nie podejmuje prób dalszego kształcenia się.

(K) student rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w instytucjach pomocowych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.

Ocena dobra
(W) student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania środowiska rodzinnego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny oraz posiada podstawową wiedzę na temat projektowania i przeprowadzenia diagnozy, metod, technik i narzędzi badawczych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy w środowisku społecznym.

(U) student w wymiarze dobrym, bez większych problemów potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych , potrafi dokonać analizy w kontekście funkcjonowania rodziny; dokonać właściwej analizy i interpretacji programów pomocowych i opiekuńczych; posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu dokonania diagnozy środowiska społecznego; potrafi dokonać analizy własnych działań i podejmuje próby dalszego kształcenia się.

(K) student rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w instytucjach pomocowych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Student potrafi porozumiewać właściwym językiem porozumiewać się z innymi w zakresie profilu diagnozy społecznej.

Ocena bardzo dobra
(W) student posiada podstawową i usystematyzowaną wiedzę na temat funkcjonowania środowiska rodzinnego oraz na temat projektowania i przeprowadzenia diagnozy, metod, technik i narzędzi badawczych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy w środowisku społecznym.

(U) student w wymiarze bardzo dobrym potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, potrafi dokonać analizy w kontekście funkcjonowania rodziny; dokonać właściwej analizy i interpretacji programów pomocowych i opiekuńczych; posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu dokonania diagnozy środowiska społecznego; potrafi dokonać analizy własnych działań oraz podejmuje próby dalszego kształcenia się.

(K) student rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w instytucjach pomocowych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Deptuła M., Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004
Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2003
Kwaśniewski J., Sobiech R., Zamecka J., Zaradność społeczna. Z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania problemów Polski lat 80 tych, Wrocław 1990
Lepalczyk I., Bandura J., (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987
Lepalczyk I., Marynowicz - Hetka E.,(red.), Przekształcanie środowiska społecznego, Łódź 1990
Lisowska E., Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego, Kielce 2003
Mazurkiewicz E., Diagnostyka w pedagogice społecznej, w: Pilch T., Lepalczyk I., (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1993, s.51 – 70

Literatura uzupełniająca:
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985
Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001
Ryś M., Systemy rodzinne, Warszawa 2001
Siedlaczek A., Diagnostyka pedagogiczna, Częstochowa 1999
Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne, Warszawa 2000
Wroczyński R.,Pilch T., (red.), Metodologia pedagogiki społecznej, Warszawa 1974
Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę