Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jadwiga Kowalska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - . Rozszerzanie umiejętności technicznych i rozwój własnych umiejętności kształtowania całościowego obrazu dzieła muzycznego
C2 - Przygotowanie do samodzielnej pracy przy instrumencie, rozwiązywania skomplikowanych zagadnień technicznych i interpretacyjnych
C3 - Ukierunkowanie na osiąganie rezultatów umożliwiających muzykowanie na wysokim poziomie artystycznym.
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
1. W zakresie umiejętności:- przyswojenie prawidłowej postawy i technik gry na instrumencie;- opanowanie metod efektywnego ćwiczenia;- opanowanie umiejętności szybkiego czytania nut;- opanowanie i publiczne wykonywanie repertuaru organowego o podstawowym i średnim stopniu trudności w różnych stylach- umiejętność opracowania i realizacji własnych koncepcji artystycznych;2. W zakresie wiedzy:- zaznajomienie się z podstawowym repertuarem organowym, jego zróżnicowaniem stylistycznym;- znajomość elementów wykonywanych dzieł muzycznych i ich wzajemnych relacji;- znajomość podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki organowej;- znajomość podstawowych zagadnień związanych z budową, funkcjonowaniem i rozwojem historycznym organów oraz zagadnień registracyjnych; - orientacja w podstawowym piśmiennictwie dotyczącym wymienionych powyżej zagadnień.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 
Student prezentuje w spójny sposób wiedzę podstawową z zakresu określonych subdyscyplin muzykologicznych: Historia muzyki, Akustyka muzyczna, Instrumentologia- K_W03
Student definiuje podstawową terminologię muzyczną i muzykologiczną w języku polskim – K_W05
Student rozpoznaje i charakteryzuje podstawowa literaturę organową różnych epok – K_W12
UMIEJĘTNOŚCI 
Student odczytuje różne rodzaje źródeł muzycznych – K_U06
Student czyta i interpretuje tekst muzyczny (swobodnie stosuje środki wykonawcze zgodnie z wymaganiami danej epoki i stylu muzycznego) – K_U07
Student odczytuje i interpretuje utwory reprezentujące różne style muzyczne w zakresie literatury organowej ( potrafi wnikliwie ocenić sposoby wykonywania muzyki różnych stylów przez innych wykonawców, rozróżnia techniki gry i obowiązujące zasady estetyczne w grze na organach w różnych epokach i krajach) – K_U16
Student poprawnie stosuje poznaną terminologię muzyczną- K_U17
Student efektywnie organizuje własna pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania- K_U22
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student docenia wagę europejskiego dziedzictwa muzycznego i troszczy się o jego zachowanie- K_K06
Student dopasowuje repertuar do potrzeb realizowanego projektu artystycznego (potrafi dobrać właściwie program z zakresu wokalno-instrumentalnej muzyki kościelnej różnych epok z udziałem organów w zależności od rodzaju instrumentu, okresu liturgicznego lub innych okoliczności) – K_K08
Student inicjuje działania artystyczne w zakresie wybranej specjalności( aktywnie wykorzystuje wiedzę z zakresu muzykologii i wykonawstwa muzycznego, oraz innych dziedzin wiedzy; potrafi je umiejętnie łączyć, jest zdeterminowany w dążeniu do stworzenia autonomicznej artystycznej kreacji na najwyższym poziomie )- K_K09
Metody dydaktyczne
Zajęcia odbywają się indywidualnie, w wymiarze jednej godziny, z możliwością biernego uczestnictwa innych studentów. Analiza zagadnień technicznych i interpretacyjnych zmierza do wykształcenia najbardziej odpowiednich dla studenta metod pracy. Ćwiczenia z zakresu techniki gry realizowane są na przygotowywanym w danej chwili repertuarze oraz na fragmentach innych utworów na zasadzie analogii. Omawianie podstawowych założeń teoretycznych i tradycji wykonawczych muzyki organowej stanowi punkt wyjścia do obiektywnego spojrzenia na pracę własną.
Podczas zajęć, audycji i egzaminów mogą być używane urządzenia do nagrywania, ułatwiające kontrolę postępów w samodzielnej pracy. Studenci zachęcani są do udziału w kursach mistrzowskich oraz w konkursach w kraju i zagranicą. Biorą też czynny udział w życiu koncertowym KUL oraz innych instytucji
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Kształcenie opiera się na dobranym indywidualnie dla każdego studenta programie, uwzględniającym jego predyspozycje, umiejętności techniczne oraz zdolności opanowania repertuaru.Treści kształcenia ułożone są następująco:- zagadnienia z zakresu techniki gry na organach i jej zastosowania do interpretacji dzieła muzycznego (m.in. praca nad aparatem gry na instrumencie, różnorodne rodzaje artykulacji, umiejętność gry na pedale) ;- pogłębianie umiejętności w zakresie czytania a vista;- rozwijanie wyobraźni muzycznej i ogólnej; - rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy (doskonalenie procesu ćwiczenia, przechodzenia od realizacji celów cząstkowych do zagadnień bardziej złożonych, techniki szybkiego opanowywania repertuaru);- przygotowanie do występów publicznych w ramach liturgii, w charakterze solisty i akompaniatora (sposoby opanowywanie stresu i umiejętności gry w różnych warunkach, zapoznanie się z formami zachowań podczas występów przed publicznością);- zaznajomienie z historią budownictwa organowego, głównych linii rozwojowych muzyki organowej, (zagadnienia właściwego doboru repertuaru do różnego typu instrumentów, opanowanie sposobów gry w różnych warunkach akustycznych);- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi wydaniami nutowymi oraz literaturą przedmiotu.Repertuar realizowany podczas studiów opiera się na kanonie dzieł organowych od XVI wieku do czasów współczesnych. W przedziale XVI-XVIII w. rdzeń stanowią kompozycje Johanna Sebastiana Bacha oraz kompozytorów północnoniemieckich, francuskich, niderlandzkich i włoskich. Francuski repertuar XIX i XX w. reprezentują przede wszystkim C. Franck, Ch.-M. Widor, L. Vierne, M. Dupré , zaś niemiecki F. Liszt, M. Reger i S. Karg-Elert. Ważną rolę odgrywają także utwory kompozytorów polskich. W zależności od upodobań studenta i konkretnych potrzeb dobierane są również utwory innych twórców.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zajęcia odbywają się indywidualnie, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, z możliwością biernego uczestnictwa innych studentów. Problemy wykonawcze omawiane są na podstawie realizowanego w danym semestrze repertuaru. Analiza zagadnień technicznych i interpretacyjnych zmierza do wykształcenia najbardziej odpowiednich dla studenta metod ćwiczenia. Ćwiczenia z zakresu techniki gry realizowane są na przygotowywanym w danej chwili repertuarze oraz na fragmentach innych utworów. Omawianie podstawowych założeń teoretycznych, historycznego rozwoju organów i tradycji wykonawczych muzyki organowej stanowi też punkt wyjścia do obiektywnego spojrzenia na pracę własną. Podczas zajęć, audycji i egzaminów mogą być używane urządzenia do nagrywania, ułatwiające kontrolę postępów w samodzielnej pracy. Studenci zachęcani są do udziału w kursach mistrzowskich oraz w konkursach w kraju i zagranicą. Biorą też czynny udział w życiu koncertowym KUL.

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie każdego semestru uwarunkowane jest obecnością na zajęciach, systematyczną pracą i opanowaniem ustalonego repertuaru. Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego na zakończenie cyklu nauki.Czas trwania prezentowanego repertuaru na zaliczenie z oceną wynosi ok. 15 minut. Czas trwania prezentowanego repertuaru na egzaminie wynosi ok. 25 minut.Egzamin praktyczny - 100% udział w ocenie końcowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Literatura w języku polskim:
Bukofzer, Manfred: Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970
Erdman, Jerzy: Polska muzyka organowa epoki romantycznej, Warszawa 1995
Encyklopedia Muzyki PWM, Kraków 1979
Gołos, Jerzy: Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972
Gra a\'vista jako nieodzowny element wykształcenia muzyka, Warszawa 2006

Literatura obcojęzyczna (Wybrane hasła lub fragmenty):
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1994
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, New York 2001
Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis t. I-II, Stuttgart 1996, 2000
J. Brahms - Werke fur Orgel, Organ Works, G. Henle Verlag, Monachium 1984,
J.S.Bach, Orgelwerke, t.1-9, Barenreiter, Kassel.
D. Buxtehude, Samtliche Orgelwerke t.1-3, Breikopf, Wiesbaden
F.Mendelssohn Bartholdy, Orgelkompositionen, ed.Peters, Lipsk 1979,


Literatura uzupełniająca
Literatura w języku polskim:
Brzezińska, Barbara: Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987
Chwałek Jan: Budowa organów, Warszawa 1971
Marzec, Radosław: Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin 2005
Ocenianie wykonań muzycznych, Warszawa 2007
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę