Hermeneutyka biblijna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z historią interpretacji Biblii w Kościele i obecnym stanem hermeneutyki biblijnej oraz wpływ interpretacji Pisma św. na życie Kościoła
C2 - przedstawienie kwestii natchnienia biblijnego i prawdy Pisma Świętego
C3 - przyswojenie przez studentów wiodących metod i ujęć egzegezy biblijnej
Wymagania wstępne
W1 - dobre ogólne przygotowanie filozoficzne i teologiczne
W1 - umiejętność przygotowania krótkich wystąpień ustnie lub pisemnie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- student zna współczesną terminologię teologiczno-biblijną i aktualne trendy w biblistyce światowej i polskiej (TBib_W01);
- ma gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych metod i ujęć stosowanych w interpretacji Pisma Świętego (TBib_W02);
- zna dobrze zasady krytyki literackiej i historycznej oraz zasady egzegezy teologicznej Pisma Świętego (TBib_W03)

UMIEJĘTNOŚCI
- umie wykorzystywać osiągnięcia nauk filozoficznych, humanistycznych i innych do kompetentnych naukowych badań Pisma Świętego i wykładu słowa Bożego w Kościele (TBib_U02)
- potrafi dokonywać samodzielnej obserwacji i krytycznej interpretacji zjawisk i procesów dotyczących wpływu Biblii i jej wykładu na życie i kulturę Europy i Polski (TBib_U03)
- posiada umiejętność rozpoznawania zagrożeń wynikających z błędnej interpretacji Biblii opartych na założeniach filozoficznych, antropologicznych czy światopoglądowych, ale oderwanych od Tradycji i życia Kościoła (TBib_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- ma poczucie odpowiedzialności za prawidłową, teologiczną i etyczno-moralną interpretację Pisma Świętego przez członków Kościoła i inne osoby (TBib_K02)
- potrafi dbać o biblijne dziedzictwo Kościoła w Polsce i okazuje posłuszeństwo jego przedstawicielom (TBib_K06)
Metody dydaktyczne
(a) wykład tradycyjny,
(b) obszerne wykorzystanie wykładu konwersatoryjnego,
(c) referaty i dyskusje,
(d) praca na tekstach źródłowych,
(e) prezentacje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z historią i obecnym stanem hermeneutyki biblijnej,
Przedstawienie historii interpretacji Biblii w Kościele, począwszy od interpretacji wewnątrz biblijnej i głównych metod egzegezy żydowskiej, patrystycznej i średniowiecznej, a następnie Reformacji aż po współczesną egzegezę historyczno-krytyczną i teologiczną.

2. Systematyczne przedstawienie kwestii natchnienia i prawdy Pisma Świętego.
Prezentacja, oparta na opracowaniach encyklopedycznych i monograficznych (głównie polskich), zawiera omówienie najważniejszych aspektów nauki o natchnieniu biblijnym w ujęciu katolickim po Soborze Watykańskim II oraz o jego najważniejszym skutku - prawdzie Pisma Świętego.

3. Przedstawienie metod i ujęć egzegezy biblijnej i ich krytyczna ocena.
Na bazie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej \"Interpretacja Biblii w Kościele\" (1993) oraz adhortacji posynodalnej Benedykta XVI \"Verbum Domini\" (2010) zostanie przedstawiona panorama współczesnych wiodących metod i ujęć egzegezy biblijnej: metoda historyczno-krytyczna i jej obecny status, nowe metody krytyki literackiej (zwł. retoryka biblijna, retoryka grecko-rzymska, krytyka narracyjna i analiza intertekstualna) oraz ujęcia oparte na tradycji; osobne miejsce zajmuje egzegeza teologiczna Benedykta XVI.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- obecność i aktywny udział w zajęciach: głos w dyskusji, wystąpienie, referat
- przygotowanie do zaliczenia w formie ustnej zagadnień dyskutowanych w ramach konwersatorium.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (Rozprawy i studia biblijne 4), przekład i redakcja R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.
Posynodalna adhortacja apostolska \"Verbum Domini\" Ojca świętego Benedykta XVI o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (2010).

Kudasiewicz J., Biblia – historia – nauka. Rozważania i dyskusje biblijne, Kraków 1978 (wyd. drugie 1986).
Muszyński H., Charyzmat natchnienia biblijnego, w: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, WPS I, red. J. Szlaga, Poznań-Warszawa 1986, s. 17-68.
Leks P., „Słowo Twoje jest prawdą...” (J 17,17). Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice 1997.
Buzzetti C., Cimosa M., Bibbia. Parola scritta e Spirito, sempre. Ispirazione delle Sacre Scritture, Roma 2004.
Szymik S., Natchnienie, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 972-800.
Szymik S., Nauka Vaticanum II o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego w recepcji biblistyki polskiej, \"Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich\" 10 (2013).

Bartnik C., Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994.
Fitzmyer J.A., Pismo duszą teologii, MT 14, Kraków 1997.
Oeming M., Biblische Hermeneutik. Eine Einführung, Darmstadt 1998.
Jeanrond W.G., Hermeneutyka teologiczna, MT 23, Kraków 1999.
Reventlow H., Epochen der Bibelauslegung, Band I-IV, München 1994-2001.
Grondin J., Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, Kraków 2007.
Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.
Kierunek studiów: Teologia - Nauki Biblijne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-21czwartekC-818 10:50 - 12:30
2020-05-28czwartekC-818 10:50 - 12:30
2020-06-04czwartekC-818 10:50 - 12:30
2020-06-15poniedziałekC-818 10:50 - 12:30