Kształcenie słuchu (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Iwona Sawulska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu.
Celem zajęć jest wykształcenie prawidłowej percepcji i rozumienie struktur melodyczno-rytmicznych oraz harmonicznych. Opanowanie szybkiego zapamiętywania następstw dźwięków i akordów w wyznaczonym czasie.Opanowanie czytania a vista ćwiczeń solfeżowych ma stanowić podstawę warsztatową w przyszłej pracy zawodowej. Wykształcenie czystości intonacyjnej.Zamierzone efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę, pozwalającą na sprawną analizę zjawisk dźwiękowych (linearnych i akordowych), rytmicznych i zwrotów kadencyjnych. Powinien umieć definiować i posługiwać się podstawowymi pojęciami (skala, tonacja, interwał, konsonans i dysonans, pozycja i przewrót akordu, akordy charakterystyczne).Umiejętności: Analiza, rozpoznanie i prawidłowy zapis tekstu muzycznego. Student powinien posiadać umiejętność weryfikowania i korekty błędów odczytywania zjawisk dźwiękowych. Powinien dokonywać transpozycji melodycznej oraz opanować swobodę w czytaniu a vista nut głosem.Inne kompetencje: Wrażliwość na elementy akustyczne pojedynczych dźwięków jako składników frazy muzycznej. Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej na różnorodną estetykę utworów.
Wymagania wstępne
Znajomość zasad muzyki, ćwiczeń solfeżowych, notacji muzycznej w kluczu wiolinowym i basowym, opanowanie podstaw gry fortepianowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
Pogłębianie wiadomości z zakresu zasad i teorii muzyki w zakresie znajomości interwałów, koniecznej do zrozumienia zjawisk dźwiękowych; rozpoznawanie i rozróżnianie podstawowych zjawisk dźwiękowych; posiada znajomość literatury muzycznej z zakresu modułów kierunkowych i specjalistycznych, w kontekście wykorzystania ich podczas ćwiczeń słuchowych, posiada wiedzę w zakresie literatury związanej z kierunkiem studiów. Zna i rozumie istotę nauk o muzyce oraz ich wykorzystanie podczas kształtowania umiejętności słuchowych.(M_W06, M_W11)
Umiejętności: Wykorzystanie wiedzy i nabycie sprawności słuchowych (pamięci muzycznej) w zakresie prawidłowej intonacji przebiegów melodycznych, umiejętność rozpoznawania analizowania zjawisk dźwiękowych. Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, wykazuje umiejętność wyrażania, realizowania i tworzenia własnych zamierzeń artystycznych; posiada umiejętność klasyfikacji zjawisk w muzyce oraz korzystania z mediów elektronicznych jako materiałów pomocniczych; Posiada umiejętność budowania repertuaru i wykorzystywania go w zakresie przedmiotu kształcenie słuchu.(M_U25)
Kompetencje społeczne: Jest samodzielnym artystą i pedagogiem zdolnym do wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy w zakresie przedmiotów muzycznych; potrafi inicjować działania artystyczne, obejmujące synkretyzm sztuk, w zakresie szeroko pojętej kultury muzycznej. Posiada umiejętność pracy zespołowej i jej organizacji, umiejętność podejmowania decyzji w celu ułatwienia percepcji materiału muzycznego, umiejętność przystępnej prezentacji skomplikowanych zadań muzycznych (M_K11)
Metody dydaktyczne
Zajęcia w formie ćwiczeń w wymiarze 30 jednostek lekcyjnych w semestrze; aktywizacja studentów do samodzielnej pracy; analiza materiału dźwiękowego z wykorzystaniem fortepianu, głosu oraz nagrań CD; zapis dyktand pamięciowych, 2-głosowych, 3-głosowych, harmonicznych i atonalnych; czytanie nut głosem z wykorzystaniem materiałów do kształcenia słuchu zgodnych z podaną literaturą przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.
Treść zajęć: Ćwiczenia melodyczne i rytmiczne, dyktanda pamięciowe, praca nad precyzją intonacji,dyktanda jedno- i wielogłosowe (określenie i zapis nutowy), rozpoznawanie interwałów i rodzaju akordów (w tym charakterystycznych), analiza słuchowa i zapis zjawisk harmonicznych, transponowanie melodii głosem, solfeż (ćwiczenia do samodzielnego przygotowania oraz śpiewanie a vista), ćwiczenia atonalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne.
Forma zajęć: ćwiczenia grupoweWymagania dotyczące pomocy dydaktycznych : sala wyposażona w instrument (fortepian lub pianino), sprzęt do odtwarzania muzyki, materiały nutowe

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną w formie ustnej i pisemnej (semestralne po I, II, III i IV semestrze)
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: 25% - frekwencja i przygotowanie do zajęć, 25% - prawidłowa realizacja zadań ćwiczeniowych, 50% - aktywność na zajęciach.
Ocena Bardzo dobra: minimum 90 % frekwencji, przygotowanie do zajęć w zakresie zadanych ćwiczeń, prawidłowa analiza materiału dźwiękowego prezentowanego na zajęciach, maksymalna szybkość percepcji materiału dźwiękowego (5-krotne odtworzenie 1-głosowego dyktanda pamięciowego, prawidłowy zapis dyktanda 2-głosowego i 3- głosowego po 16-krotnym odtworzeniu), bezbłędna orientacja w tonacjach, skalach, strukturach melodyczno-rytmicznych, opanowanie, rozpoznawanie i analiza współbrzmień harmonicznych oraz ich znaczeń funkcyjnych, autokorekta
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Wacholc -Czytanie nut głosem, T. I, II i III, PWM
Z. Peret- Ziemlańska, E. Szewczyk - Uczmy się solfeżu, PWM
J. K. Lasocki - Solfeż, T. I i II, PWM
L. Zganiacz - Mazur - Dyktanda dla młodzieży melodyczne rytmiczne i harmoniczne, Wyd. muz. Contra
J. Dzielska, L.M. Kaszycki -Podręcznik do kształcenia słuchu, PWM
Literatura uzupełniająca:
A.Kowalska-Pińczak -Kształcenie słyszenia linearnego od tonalności do atonalności, Wyd. AM w Gdańsku
M. Dziewulska, A. Frączkiewicz, K. Palowska -Materiały do kształcenia słuchu, PWM
J. Dzielska - Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu, PWM
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę