Proseminarium (proseminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zaprezentowanie struktury prac naukowych z omówieniem poszczególnych części
C2 - przedstawienie wymogów stawianych pracom naukowym
C3 - przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych zasad pisowni i redakcji tekstów
W2 - umiejętność posługiwanie się dowolnym edytorem tekstu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student wie, na czym polega sporządzanie tekstów naukowych i jakie wymogi musi spełniać praca licencjacka (czy także magisterska) [PS1A_W17]

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi sporządzić bibliografię, przypisy i cytować oraz streszczać i parafrazować tekst innych autorów [PS1A_U12]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - student potrafi pisemnie w sposób intersubiektywnie komunikowalny przedstawić swój tok myślenia, argumentację i wnioski na poziomie naukowym [PS1A_K07]
Metody dydaktyczne
Studenci zostają zapoznani z podstawami teoretycznymi przygotowywania prac naukowych, następnie w ramach ćwiczeń podejmowanych przez studentów poznają metody pracy z tekstem naukowym oraz zasady sporządzania bibliografii i przypisów.
Treści programowe przedmiotu
Zarys podstaw teoretycznych pisania prac naukowych, klasyfikacja metod pracy z tekstem, prezentacja tekstów napisanych poprawnie oraz najczęściej popełnianych błędów, zapoznanie ze sposobem wykorzystania edytora tekstu do pracy naukowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W czasie zajęć studenci pisemnie wykonują wskazane zadania (praca z tekstem, redakcja, sporządzanie streszczenia). Następnie przedstawiają kolejne części swojej pracy zaliczeniowej, na koniec prezentują całość pracy zaliczeniowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1998.
Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
Cichosz W., Metodologia. Elementarz Studenta, Gdańsk 2000.
Stachowiak Z., metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych - licencjackich, magisterskich i podyplomowych, Warszawa 2001.
szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem