Specyfika zawodu pracownika socjalnego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie ze specyfiką zawodu pracownika socjalnego, jego podstaw prawnych, otoczenia instytucjonalnego, głównych kierunków działania, wymagań i zakresu podejmowanych działań, odpowiedzialności oraz etyki w zakresie wykonywanych obowiązków a także kwestii związanych z koniecznością doszkalania, podnoszenia swoich kompetencji oraz zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym.
Wymagania wstępne
1. podstawowa znajomość z zakresu teorii pracy socjalnej
2. podstawowa znajomość z zakresu polityki społecznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

PS1A_W01 ma podstawową wiedzę o charakterze pracy socjalnej, jej miejscu w systemie nauk i relacji do innych nauk społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia), ekonomicznych i prawnych
PS1A_W03 ma podstawową wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska rodzinnego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny
PS1A_W05 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i pastoralnym
PS1A_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, zna i rozumie rządzące nimi prawidłowości.
PS1A_W09 ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego.

UMIEJĘTNOŚCI
PS1A_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pomocowej i pracy socjalnej; rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego.
PS1A_U02 potrafi stworzyć projekt socjalny, inspirować zmiany społeczne zmierzające do poprawy sytuacji osób i grup społecznych; potrafi inicjować nowe formy pomocy osobom i rodzinom oraz powoływać instytucje świadczące pomoc, zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.
PS1A_U04 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów pomocowych, opiekuńczych, kulturalnych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.
PS1A_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, dokonywać diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności w pracy socjalnej.
PS1A_U06 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań socjologicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
PS1A_U08 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w pracy socjalnej; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów społeczne i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
PS1A_U09 posiada umiejętności przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; potrafi nawiązać relacje interpersonalne w pracy z klientem i w pracy zespołowej.
PS1A_U11 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu; podejmuje zadanie ustawicznego kształcenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
PS1A_K02 docenia znaczenie nauk społecznych dla tworzenia i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.
PS1A_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki.
PS1A_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badaniach naukowych, diagnozowania małżeństwa i rodziny.
PS1A_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.
PS1A_K08 odznacza się rozwagą i dojrzałością w projektowaniu i realizowaniu działań pomocowych; potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania.
Metody dydaktyczne
1. metody warsztatowe
2. dyskusje
3. case study
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka pracy pracownika socjalnego - tło polskie i europejskie. Historia i cele.
2. Otoczenie prawne i instytucjonalne pracownika socjalnego
3. Szkolenia, kursy, dokształcanie
4. Satysfakcja z pracy
5. Wypalenie zawodowe
6. Zawód pracownika socjalnego - profesja czy misja
7. Etyka w pracy pracownika socjalnego
8. Współczesne problemy i wyzwania wobec pracy pracownika socjanego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie potrafi ukazać znaczenia pracy pracownika socjalnego dla społeczeństwa i rozwoju oraz wymienić elementarnych zasady kształtujących ten zawód
(U) – Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i interpretować istotnych informacji z zakresu działania pracownika socjalnego.
(K) – Student nie potrafi odnieść zdobytej wiedzy do zaprojektowania koncepcji własnej pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student nie potrafi ukazać znaczenia pracy pracownika socjalnego dla społeczeństwa i rozwoju ale potrafi wymienić elementarnych zasady kształtujących ten zawód
(U) – Student nie potrafi analizować i interpretować istotnych informacji z zakresu działania pracownika socjalnego ale potrafi je wyszukać
(K) – Student nie potrafi odnieść zdobytej wiedzy do zaprojektowania koncepcji własnej pracy ale zna podstawowe zasady pracy pracownika socjalnego

Ocena dobra
(W) - Student potrafi ukazać znaczenia pracy pracownika socjalnego dla społeczeństwa i rozwoju oraz potrafi wymienić elementarnych zasady kształtujących ten zawód
(U) – Student potrafi wyszukiwać, analizować i interpretować istotnych informacji z zakresu działania pracownika socjalnego.
(K) – Student nie potrafi odnieść zdobytej wiedzy do zaprojektowania koncepcji własnej pracy

Ocena bardzo dobra
(W) - Student potrafi ukazać znaczenia pracy pracownika socjalnego dla społeczeństwa i rozwoju oraz potrafi wymienić elementarnych zasady kształtujących ten zawód
(U) – Student potrafi wyszukiwać, analizować i interpretować istotnych informacji z zakresu działania pracownika socjalnego.
(K) – Student potrafi odnieść zdobytej wiedzy do zaprojektowania koncepcji własnej pracy

Sposób weryfikacji: dwa kolokwia z treści zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

1. Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008.
2. Miś.L. (red.), Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, z. 14. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2008.
3. Bąkiewicz M., Grewiński.M. (red.), Praca socjalna w środowisku lokalnym, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2009.
4. Sałustowicz P., Praca socjalna : między dyscypliną a profesją, Katowice: Śląsk, 2003
5. Zasada-Chorab A., Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Częstochowa: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, 2004

Literatura uzupełniająca

1. Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2004
2. Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M., Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, Katowice: Wyd. Śląsk, 1998
3. Majewska-Gałęziak A. (red.), Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych, Katowice: Wyd. Śląsk, 1998
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę