Opieka paliatywna i hospicyjna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
NR2A_W12 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą chorób nowotworowych
NR2A_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat roli rodziny w chorobie
NR2A_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej
UMIEJĘTNOŚCI
NR2A_U02 wykorzystywanie wiedzy teoretycznej zakresu opieki paliatywnej
NR2A_U05 posiada pogłębione umiejętności w zakresie uzasadniania potrzeby opieki paliatywnej
NR2A_U14 potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, pomocowej, w tym z Kościołem katolickim na rzecz posługi wśród chorych w stanie terminalnym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
NR2A_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)
NR2A_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie nauk o rodzinie; angażuje się we współpracę ze specjalistycznymi jednostkami
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Geneza i rozwój posługi hospicyjnej
2. Podstawy biblijne, nauczanie kościelne, zakonny i zgromadzenia zakonne w posłudze chorym
3. Współczesna opieka hospicyjna w Polsce i świecie: ruch hospicyjny, statystyka, struktura własności
4. Akty prawne dotyczące opieki paliatywnej/hospicyjnej
5. Formy i płaszczyzny opieki hospicyjnej
6. Zespół hospicyjny
7. Opieka i medycyny paliatywna
8. Psychologiczne postawy w chorobie nowotworowej w fazie terminalnej
9. Koncepcje kontekstu świadomości śmierci
10. Wolontariat hospicyjny
11. Okres żałoby po stracie bliskiej osoby
12. Prezentacja wybranych placówek hospicyjnych w Polsce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) − Student nie potrafi zdefiniować opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wymienić i opisać ich form i płaszczyzn, przedstawić zadań zespołu hospicyjnego, adresatów i podmiotu aktywności hospicyjnej a także wskazać na specyfikę wolontariatu hospicyjnego.
(U) – Student nie rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, w tym hospicjum, a także nie potrafi dokonać analizy oddziaływań środowiska paliatywno/hospicyjnego na środowisko społeczne.
(K) – Student nie jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach m.in. pożytku publicznego realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.
Ocena dostateczna
(W) − Student potrafi zdefiniować opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wymienić i opisać ich form i płaszczyzn, przedstawić zadań zespołu hospicyjnego, adresatów i podmiotu aktywności hospicyjnej a także wskazać na specyfikę wolontariatu hospicyjnego.
(U) – Student rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, w tym hospicjum, a nie potrafi dokonać analizy oddziaływań środowiska paliatywno/hospicyjnego na środowisko społeczne.
(K) – Student nie jest w pełni przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach m.in. pożytku publicznego realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.
Ocena dobra
(W) – Student potrafi zdefiniować opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wymienić i opisać ich form i płaszczyzn, przedstawić zadań zespołu hospicyjnego, adresatów i podmiotu aktywności hospicyjnej a także wskazać na specyfikę wolontariatu hospicyjnego.
(U) – Student rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, w tym hospicjum, a nie potrafi dokonać analizy oddziaływań środowiska paliatywno/hospicyjnego na środowisko społeczne.
K) – Student jest w miarę przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach m.in. pożytku publicznego realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.
Ocena bardzo dobra
(W) − Student potrafi zdefiniować opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wymienić i opisać ich form i płaszczyzn, przedstawić zadań zespołu hospicyjnego, adresatów i podmiotu aktywności hospicyjnej a także wskazać na specyfikę wolontariatu hospicyjnego.
(U) – Student rozumie zasady funkcjonowania organizacji i instytucji życia społecznego, w tym hospicjum, potrafi dokonać analizy oddziaływań środowiska paliatywno/hospicyjnego na środowisko społeczne.
(K) – Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach m.in. pożytku publicznego realizujących działania pomocowe w różnych obszarach rzeczywistości społecznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawy opieki paliatywnej. Red. K. De Walden-Gałuszko. Warszawa 2004.
M. Kalinowski. Wspólnoty nadziei. Realizacja zasad życia społecznego w ruchu hospicyjnym. Lublin 2007.
M. Kostek. Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku? Lublin 2010.
Prawda umierania i tajemnica śmierci. Red. M. Górecki. Warszawa 2010.
P. Krakowiak. Wonontariat w opiece i kresu życia. Torun 2012.
Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia. Poradnik dla profesjonalistów i opiekunów nieformalnych - rodzin i wolontariuszy. Red. P. Krakowiak, A. Paczkowska, A. Janowicz, B. Sikora. Gdańsk 2013.
Cierpienie między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne- Red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, L. Szot. Lublin 2014.
Solidarni. Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce. Red. A. Janowicz, P. Krakowiak, A. Stolarczyk. Gdańsk 2015.
D. H. Pater. Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Warszawa 2017
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę