Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Charlińska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie do właściwego pod względem technicznym i muzycznym wykonywania literatury organowej.
C2 - Zaznajomienie studentów z podstawowym repertuarem organowym, jego zróżnicowaniem stylistycznym.
C3 - Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową, funkcjonowaniem i rozwojem historycznym organów oraz z zagadnieniami registracyjnymi
Wymagania wstępne
W1 - umiejętność poprawnego odczytania zapisu nutowego
W2 - znajomość terminologii muzycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 Student rozpoznaje i charakteryzuje podstawowy repertuar oraz związane z nim trudności techniczne i interpretacyjne.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 Student odczytuje różne rodzaje źródeł muzycznych.
K_U07 Student czyta i interpretuje tekst muzyczny, proponuje zgodne z duchem danego stylu czy epoki rozwiązania.
K_U15 Student wykorzystuje umiejętności warsztatowe do współpracy z innymi muzykami w zakresie wykonawstwa wokalno-instrumentalnego i instrumentalnego.
K_U16 Student decyduje o doborze repertuaru wykorzystując właściwie kryteria stylistyczne, interpretuje utwory zgodnie z wymaganiami charakterystycznymi dla instrumentarium różnych epok, weryfikuje posiadane umiejętności i przystosowuje je twórczo do różnorodnych warunków i rozwiązuje pojawiające się w związku z tym dylematy.
K_U22 Student dobiera właściwie repertuar organowy w zależności od rodzaju instrumentu, okresu liturgicznego lub innych okoliczności, wykorzystuje posiadane umiejętności z zakresu wykonywania repertuaru w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu artystycznego w różnorodnych warunkach akustycznych i przy wykorzystaniu różnorodnego instrumentarium.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K06 Student ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa muzycznego i muzykologicznego oraz odpowiedzialności za zachowanie tego dziedzictwa.
K_K08 Student dopasowuje repertuar organowy w zależności od rodzaju instrumentu, okresu liturgicznego lub innych okoliczności, wykorzystuje posiadane umiejętności z zakresu wykonywania repertuaru w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu artystycznego w różnorodnych warunkach akustycznych i przy wykorzystaniu różnorodnego instrumentarium.
Metody dydaktyczne
Zajęcia odbywają się indywidualnie, w wymiarze jednej godziny tygodniowo, z możliwością biernego uczestnictwa innych studentów. Analiza zagadnień technicznych i interpretacyjnych zmierza do wykształcenia najbardziej odpowiednich dla studenta metod pracy. Ćwiczenia z zakresu techniki gry realizowane są na przygotowywanym w danej chwili repertuarze oraz na fragmentach innych utworów na zasadzie analogii. Omawianie podstawowych założeń teoretycznych i tradycji wykonawczych muzyki organowej stanowi punkt wyjścia do obiektywnego spojrzenia na pracę własną.
Podczas zajęć, audycji i egzaminów mogą być używane urządzenia do nagrywania, ułatwiające kontrolę postępów w samodzielnej pracy. Studenci zachęcani są do udziału w kursach mistrzowskich oraz w konkursach w kraju i zagranicą. Biorą też czynny udział w życiu koncertowym KUL.
Treści programowe przedmiotu
Kształcenie opiera się na dobranym indywidualnie dla każdego studenta programie.
Treści programowe:
- zagadnienia z zakresu techniki gry na organach i jej zastosowania do interpretacji dzieła muzycznego (m.in. praca nad aparatem gry na instrumencie, różnorodne rodzaje artykulacji, umiejętność gry na pedale)
- wykształcenie umiejętności w zakresie czytania a vista
- rozwijanie wyobraźni muzycznej
- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy: przygotowanie do występów publicznych w ramach liturgii, w charakterze solisty i akompaniatora
- zaznajomienie z historią budownictwa organowego i głównych linii rozwojowych muzyki organowej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi wydaniami nutowymi oraz literaturą przedmiotu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie każdego semestru uwarunkowane jest obecnością na zajęciach, systematyczną pracą i opanowaniem ustalonego repertuaru.

Ocena bardzo dobra:
Student potrafi wykonać zadany program w zgodzie z zasadami sztuki, bez trudności technicznych i interpretacyjnych

Ocena dobra:
Student potrafi wykonać zadany program w zgodzie z zasadami sztuki, z drobnymi niedociągnięciami technicznymi i interpretacyjnymi

Ocena dostateczna:
Student nie potrafi wykonać w całości zadanego programu, ma problemy techniczne i interpretacyjne

Ocena niedostateczna:
Student nie potrafi wykonać zadanego programu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Literatura w języku polskim:
Additamenta Musicologica Lublinensia, Lublin 2005-2010
Bukofzer, Manfred: Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970
Erdman, Jerzy: Polska muzyka organowa epoki romantycznej, Warszawa 1995
Encyklopedia Muzyki PWM, Kraków 1979
Gołos, Jerzy: Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972
Organy i muzyka organowa I-XII, Gdańsk 1977-2003 (wybrane artykuły)
Sapalski, Antoni: Przewodnik dla organistów, Lublin 1985
Szoka, Marta: Polska muzyka organowa w latach 1945-1985, Łódź 1993
Wolff, Christoph: J.S. Bach - muzyk i uczony, Warszawa 2011
Snyder, Kerala: D. Buxtehude, Kraków 2009


Literatura obcojęzyczna (Wybrane hasła lub fragmenty):
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1994
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, New York 2001

Literatura uzupełniająca:
Brzezińska, Barbara: Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987
Chwałek Jan: Budowa organów, Warszawa 1971
Marzec, Radosław: Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin 2005
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę