Krytyka muzyczna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kinga Strycharz-Bogacz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Kształtowanie umiejętności rzetelnej oceny różnych gatunków muzyki w formie pisemnej i ustnej
C2 - Zaznajomienie studentów z historią krytyki muzycznej, najważniejszymi publicystami polskimi oraz ich twórczością
C3 - Uświadomienie roli krytyki muzycznej
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstaw teorii muzyki
W2 - Wiedza podstawowa z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student prezentuje szczegółową wiedzę w zakresie krytyki muzycznej, jej historii, funkcji i roli (K_W04)
Student rozróżnia i charakteryzuje podstawowe metody w zakresie krytyki muzycznej z uwzględnieniem jej tradycji (K_W06) oraz przytacza odpowiednie strategie argumentacyjne (K_W11)
Student uzasadnia rolę krytyki muzycznej w kształtowaniu kultury muzycznej (K_W07)
Student wymienia idee i argumenty wybranych publicystów muzycznych na podstawie wspólnej i samodzielnej lektury ich pism (K_W10)
Student rozpoznaje i interpretuje wybrane przykłady literatury muzycznej różnych gatunków (K_W12)
UMIEJĘTNOŚCI
Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje z zakresu krytyki muzycznej, pochodzące ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej (K_U01)
Student rozpoznaje i analizuje różne typy recenzji oraz przeprowadza ich interpretację w celu określenia ich znaczenia i miejsca w procesie historyczno-kulturowym (K_U05)
Student wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei muzycznych a procesami kulturowymi (K_U10)
Student dokonuje wartościującej oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej w oparciu o merytoryczne argumenty i wiedzę z zakresu teorii i historii muzyki (K_U11, K_U18)
Student konstruując recenzje poprawnie stosuje poznaną terminologię muzyczną i muzykologiczną (K_U17)
Student w sposób merytoryczny uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk z zakresu kultury muzycznej (K_U18)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student formułuje krytyczne sądy, będąc otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (K_K02)
Student uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury (K_K03)
Student przestrzega zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy oraz z uczciwością i rzetelnością (K_K05)
Student docenia wagę europejskiego (w szczególności polskiego i regionalnego) dziedzictwa muzycznego i troszczy się o jego zachowanie (K_K06)
Student angażuje się w różne formy i przejawy życia muzycznego w sposób bezpośredni lub przy pomocy mediów (K_K07)
Metody dydaktyczne
Konwersatorium, praca z tekstem, praca w grupach, praca z materiałem audiowizualnym, uczestnictwo w koncercie, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Czym jest krytyka muzyczna; rola i funkcje krytyki muzycznej; typy krytyki muzycznej; polska krytyka muzyczna - historia i współczesność; konstrukcja i język recenzji, recenzje z koncertów, recenzje płyt i wydawnictw nutowych, krytyka muzyczna wobec różnych gatunków muzyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie prezentuje wiedzy w zakresie krytyki muzycznej, nie rozróżnia jej podstawowych typów i nie wymienia idei wskazanych publicystów muzycznych
(U) Student nie rozpoznaje typów recenzji, nie podejmuje ich interpretacji, nie dokonuje w sposób merytoryczny oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej i nie uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk muzycznych.
(KS) Student nie jest gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych, nie przestrzega zasad etycznych związanych z działalnością krytyka.
Ocena dostateczna:
(W) Student prezentuje ograniczoną wiedzę w zakresie krytyki muzycznej, rozróżnia jej podstawowe typy (wybrane z nich dodatkowo charakteryzuje) i częściowo uzasadnia rolę krytyki muzycznej w kształtowaniu kultury muzycznej. Student wymienia idee wskazanych publicystów muzycznych oraz rozpoznaje wybrane przykłady literatury muzycznej różnych gatunków
(U) Student samodzielnie wyszukuje informacje z zakresu krytyki muzycznej, rozpoznaje typy recenzji, podejmując próby ich interpretacji, dokonuje w stopniu ograniczonym oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej i uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk muzycznych.
(KS) Student formułuje krytyczne sądy, będąc otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury oraz przestrzega zasad etycznych związanych z działalnością krytyka.
Ocena dobra:
(W) Student prezentuje wiedzę w zakresie krytyki muzycznej, jej historii, funkcji i roli, rozróżnia jej podstawowe typy i charakteryzuje metody, uzasadnia rolę krytyki muzycznej w kształtowaniu kultury muzycznej. Student wymienia idee i argumenty wskazanych publicystów muzycznych oraz rozpoznaje wybrane przykłady literatury muzycznej różnych gatunków.
(U) Student samodzielnie wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje z zakresu krytyki muzycznej, rozpoznaje i analizuje różne typy recenzji, przeprowadzając poprawną ich interpretację. Student dokonuje poprawnej oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej i uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk muzycznych stosując poprawnie terminologię muzyczną.
(KS) Student formułuje krytyczne sądy, będąc otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury oraz przestrzega zasad etycznych związanych z działalnością krytyka. Student docenia wagę europejskiego (w szczególności polskiego i regionalnego) dziedzictwa muzycznego i troszczy się o jego zachowanie.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student prezentuje szczegółową wiedzę w zakresie krytyki muzycznej, jej historii, funkcji i roli, rozróżnia jej podstawowe typy i charakteryzuje metody z uwzględnieniem tradycji, uzasadnia rolę krytyki muzycznej w kształtowaniu kultury muzycznej. Student wymienia idee i argumenty wybranych publicystów muzycznych oraz rozpoznaje i interpretuje wybrane przykłady literatury muzycznej różnych gatunków.
(U) Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje z zakresu krytyki muzycznej, formułując na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy muzycznej i muzykologicznej. Student rozpoznaje i analizuje różne typy recenzji, przeprowadzając ich pogłębioną interpretację i określając ich miejsce i znaczenie w kulturze. Student dokonuje pogłębionej i umotywowanej oceny zjawisk z zakresu kultury muzycznej w oparciu o merytoryczne argumenty i wiedzę z zakresu teorii i historii muzyki i merytorycznie uczestniczy w dyskusji naukowej dotyczącej zjawisk muzycznych poprawnie stosując zaawansowaną terminologię muzyczną.
(KS) Student formułuje krytyczne sądy, będąc otwartym na nowe idee i gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, uznaje znaczenie tradycji muzycznej i refleksji muzykologicznej dla kształtowania się kultury oraz przestrzega zasad etycznych związanych z działalnością krytyka. Student docenia wagę europejskiego (w szczególności polskiego i regionalnego) dziedzictwa muzycznego i troszczy się o jego zachowanie, a także angażuje się w różne formy i przejawy życia muzycznego w sposób bezpośredni lub przy pomocy mediów.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności podczas zajęć, prezentacja, prace zaliczeniowe (2 recenzje), kolokwium obejmujące część teoretyczną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bristiger M., Ciesielski R. (red.), Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009.
Bristiger M., Ciesielski R. (red.), Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, Zielona Góra 2012.
Bula K., Jak mówić o muzyce, Warszawa 1991.
Ciesielski R., Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2005 (w szczególności: Krytyka muzyczna – zarys problematyki, Krytyka muzyczna a estetyka muzyczna, Estetycznomuzyczne fundamenty – istota muzyki).
Dziadek M., Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914, Katowice 2002 (rozdział I i II).
Dziadek M., Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Czasopisma i autorzy, Cieszyn 2002.
Jarociński S. (opr.), Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku, Kraków 1955.
Radziwon-Stefaniuk E. (red.), Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej, Warszawa 2007.
Wybrane numery \"Ruchu Muzycznego\" i innych pism muzycznych.
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę