Współczesne przemiany społeczne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- opisanie i wyjaśnienie politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych przemian społecznych ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa polskiego
C2- wykształcenie umiejętności formułowania sądów na temat zjawisk związanych ze współczesnością
C3- formowanie postawy krytycznej oceny wyzwań związanych ze zmianami społecznymi.
Wymagania wstępne
W1- Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych
W2- Umiejętność analizy tekstów naukowych
W3- Zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K-W02- Student zna socjologiczne teorie dotyczące przemian społecznych
K_W04- Student opisuje poszczególne współczesne przemiany społeczne
K_W03- Student definiuje specyficzne problemy związane z gospodarczą, polityczną i społeczną transformacją współczesnego społeczeństwa polskiego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01- Student potrafi samodzielnie opisać poszczególne współczesne przemiany społeczne
K_U011- Student posiada umiejętność analizy tekstów opisujących współczesne przemiany społeczne
K_U02- Student potrafi odnieść poszczególne tendencje zmian społecznych do konkretnych przykładów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02- Student potrafi wykorzystać wiedzę socjologiczną w formułowaniu sądów na temat tendencji dotyczących współczesnych przemian społecznych
K_K03- Student formułuje postawę krytycznej otwartości wobec wyzwań związanych z przemianami społecznymi
Metody dydaktyczne
Treść przedmiotu narzuca wybór stosowanych metod naukowych. Będą to, w zależności od etapu zajęć: wykład, wykład konwersatoryjny oraz analiza tekstu oraz dyskusja seminaryjna.
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie pojęcia zmiany społecznej i jej aspektów (wykład),
2. przedstawienie zjawiska globalizacji i jej wymiarów politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturowego (wykład, dyskusja)
3. przedstawienie pojęcia społeczeństwa informacyjnego i jego wpływu na zmiany w sferze pracy (wykład, dyskusja)
4. przedstawienie pojęcia społeczeństwa konsumpcyjnego (wykład, analiza tekstu)
5. przedstawienie zmian modelu rodziny (wykład, analiza tekstu)
6. przedstawienie zmiany modelu religijności (wykład, dyskusja)
7. pojęcie popkultury i jego aspekty (wykład, dyskusja)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W)- Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej problematyki
(U)- Student nie potrafi wskazać konkretnych przykładów współczesnych zmian społecznych
(K)- Student nie potrafi sformułować sądów odnoszących się do współczesnych przemian społecznych

Ocena dostateczna
(W) Student w ograniczonym stopniu posiada znajomość teorii współczesnych przemian społecznych
(U) Student potrafi w ograniczonym wskazać na przykłady przemian społecznych
(K) Student w ograniczonym stopniu potrafi sformułować sądy na temat współczesnych przemian społecznych

Ocena dobra
(W) Student w dobrym stopniu opanował wiedzę dotyczącą współczesnych przemian społecznych
(U) Student potrafi dobrze przedstawić wpływ współczesnych przemian społecznych na codzienność
(K) Student potrafi dokonać ogólnej analizy tekstu dotyczącego problematyki

Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze opanował wiedzę odnoszącą się do problematyki
(U) Student potrafi odnieść wiedzę teoretyczną do oceny konkretnych zjawisk zarówno w wymiarze ogólnym, jak i indywidualnym
(K) Student potrafi dokonać krytycznej oceny tekstu dotyczącego problematyki oraz formułować prawidłowe sądy na temat poszczególnych jej przejawów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Giddens A., Socjologia, Warszawa 1998.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
Literatura uzupełniająca:
Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000.
Bokajło W., Dziubek K., Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010.
Domański H., Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa 2008.
Majkowski W., Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.
Mariański J., Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin 2006.
Mathews G., Supermarket kultury, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2005.
Paradowski R., Unia Europejska, a społeczeństwo obywatelskie, Poznań 2005.
Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2003.
Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA S.A. 2009.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2002.
Turowski J., Wielkie struktury społeczne, Lublin 1993.
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę